Uprzejmie informujemy, że w ramach Tarczy Antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju realizuje następujące formy wsparcia: niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców ;   dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców; dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.) wg stanu na  27.04.2020 r.


1.    zgodnie z art. 15 zzd w/w ustawy mikroprzedsiębiorca może otrzymać jednorazowo pomoc ze środków Funduszu Pracy na podstawie zawartej umowy w formie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jeżeli prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
- złożone wnioski – 1665

2.    zgodnie z art. 15zzb. w/w ustawy, przedsiębiorca może otrzymać pomoc ze środków Funduszu Pracy na podstawie zawartej umowy w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
Trwa nabór wniosków do 4.05.2020 r.
- wnioski złożone -28

3.     zgodnie z art. 15zzc w/w ustawy, przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniający pracowników może otrzymać pomoc ze środków Funduszu Pracy na podstawie zawartej umowy w formie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
        Trwa nabór wniosków do 4.05.2020 r.
        - wnioski złożone -50

Przedsiębiorca ubiegający się o wyżej wymienione dofinansowania nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy