XXII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju odbędzie się w dniu 2 listopada 2020 r. o godz. 1400 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju ul. Przemysłowa 23. Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Ocena działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu biłgorajskiego w 2019 roku.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Biłgorajskiego do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.