Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie nr 3 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie nr 2 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie nr 29 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie Nr 25 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, janowskiego i zamojskiego

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju  z dn. 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/1150 z dnia 3 sierpnia 2020 r.

(zobacz PODGLĄD klikając na mapę)

AKTUALNA mapa ASF w PL

mapa pogladowa asf

 

 

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony  www.biłgorajski.pl

Wstęp deklaracji
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej bilgorajski.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej bilgorajski.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
ul. Kościuszki 94
23-400 Biłgoraj

Data publikacji strony internetowej: 01-02-2020
Strona aktualizowana jest: na bieżąco.

Strona podmiotowa bilgorajski.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Zamieszczone na stronie głównej informacje, które zostały opublikowane przed 1 lutego 2020 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.

Ułatwienia na stronie podmiotowej biłgorajski.pl dla osób z niepełnosprawnościami

Strona posiada następujące ułatwienia:
•    podwyższony kontrast  (czarne tło, żółte litery),
•    możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
•    mapa strony,
•    focus wokół elementów nawigacyjnych,
•    użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
•    staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami.
Dostępność architektoniczna
Siedziba Starostwa Powiatowego w Biłgoraju mieści się w dwóch lokalizacjach:
ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj
•    Do budynku prowadzą wejścia od ulicy Kościuszki, ulicy Sikorskiego oraz parkingu
•    Do wejścia od ulicy Sikorskiego jest dodatkowo podjazd dla wózków,
•    Wejście jest zabezpieczone barierkami.
•    W budynku znajduje się widna.
•    Budynek składa się z 3 kondygnacji:
na parterze znajduje się:
1.    Biuro Obsługi i Informacji
2.    Wydział Komunikacji i Drogownictwa
3.    Wydział Architektury i Budownictwa
4.    Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
5.    Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,
6.    Kasa
na I piętrze znajduje się:
1.    Sekretariat
2.    Biuro Organizacji i Administracji
3.    Biuro ds. Komunikacji Medialnej, Informacji i Promocji
4.    Biuro Kadr
5.    Radcy Prawni
6.    Biuro Rady i Zarządu Powiatu
7.    Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
na II piętrze znajduje się:
1.    Biuro ds. Zamówień Publicznych
2.    Biuro Kontroli, Audytu i Analiz
3.    Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
4.    Biuro Informatyki i Obsługi Informatycznej
5.    Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich
6.    Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
7.    Wydział Inwestycji i Rozwoju
8.    Wydział Finansowy
•    Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku.
•    Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
•    Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
•    Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
•    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
•    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
ul. Kościuszki 87, 23-400 Biłgoraj
•    Do budynku prowadzi wejście od ulicy Kościuszki,
•    W budynku nie ma widy.
•    Budynek składa się z 3 kondygnacji, na wszystkich kondygnacjach znajduje się:
•    Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
W celu ułatwienia dostępu na parterze znajduje się Biuro Obsługi Interesanta
Dodatkowe informacje w tym m. innymi tłumacza migowego zamieszczone są w zakładce dla osób niepełnosprawnych zakładce :
https://www.bilgorajski.pl/dla-niepelnosprawnych
Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono 30 marca 2020 roku
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Leszek Grabias, adres poczty elektronicznej lgrabias@bilgorajski.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz  skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@bilgorajski.pl

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dziś o godz.10.00 w  Starostwie Powiatowym w Biłgoraju posiedzenie Powiatowej Rady Lubelskiej Izby Rolniczej oficjalnie rozpoczął. Przewodniczący Piotr KiełbasaPodczas spotkania omawiane są ważne tematy, NIE TYLKO dla rolników m.in :

- procedury szacowania szkód klęskowych
- zasady promocji i sprzedaży produktów rolnych
- zasady funkcjonowania #KGW w powiecie biłgorajskim
- zasady zatrudniania cudzoziemców do prac sezonowych w świetle nowych przepisów zw. z COVID-19

W posiedzeniu uczestniczą. : Beata Strzałka Poseł na #SejmRP, Andrzej Szarlip Starosta Biłgorajski, Prezes Gustaw Jędrejek, Wiceprzewodniczący Bartłomiej Świtała, Dyrektor Jolanta Szałas, Barbara Wróbel z Lubelski Urząd Wojewódzki oraz przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Nadleśnictwo Biłgoraj, Lasy Państwowe.

logocppc

Powiat Biłgorajski realizuje projekt zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Okres realizacji projektu: do 27 kwietnia do 27 października 2020 r.

Cel projektu: zapewnienie najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom z terenu powiatu biłgorajskiego łatwego dostępu do nauki poza szkołą.    Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 100 000 złotych

Zakładane działania  w ramach realizacji projektu: zakup 33 laptopów, 5 tabletów, 20 szt. urządzeń do połączenia z internetem, zestaw urządzeń do wideokonferencji.

Zakupiony sprzęt zostanie przekazany 5 szkołom ponadgimnazjalnym powiatu biłgorajskiego.   

   Powiatowe Biuro Biznes Lubelskie

Zakres działań PBBL będzie m.in. polegał na współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu przy realizacji zadań związanych z promocją gospodarczą, obsługą inwestorów i eksporterów, a także z rozwojem przedsiębiorczości w regionie. Funkcjonowanie Biur ma się opierać na współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie i poszczególnych powiatów województwa lubelskiego przy współudziale szeroko rozumianych instytucji otoczenia biznesu.

MAPKA powiaty Biura Biznes Lubelskie

Cele:

 1. Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) z terenu województwa lubelskiego.
 2. Świadczenie usługi informacji i promocji gospodarczej,
 3. Udzielania wsparcia w zakresie działalności inwestycyjnej oraz zwiększania eksportu.

Zadania Powiatowego Biura Biznes Lubelskie:

 1. Audyt potencjału inwestycyjnego, gospodarczego i społecznego regionu.
 2. Organizacja wydarzeń promocyjno–informacyjnych, warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedsiębiorców, JST, IOB, jednostek naukowych.
 3. Przygotowywanie szkoleń i doradztwa dedykowanego dla kadr zarządzających przedsiębiorstwami z terenu województwa lubelskiego, w zakresie pozyskiwania partnerów biznesowych i wspomagającego rozszerzenie lub zmianę profilu działalności w kierunku eksportu produktów i usług.
 4. Organizacja udziału przedsiębiorców, JST, IOB itd. w konferencjach, kongresach, forach i seminariach krajowych dotyczących inicjatyw klastrowych i innych form współdziałania.
 5. Organizacja udziału przedsiębiorców, JST, IOB itd. w imprezach targowo – wystawienniczych regionalnych, krajowych i zagranicznych (w ujęciu branżowym                    i indywidualnym).
 6. Organizacja zagranicznych misji gospodarczych na rynki kluczowe i wysokiej szansy dla obecnych i potencjalnych eksporterów z regionu.
 7. Organizacja przyjazdowych wizyt studyjnych dla przedsiębiorców, JST, IOB  i innych potencjalnych kontrahentów (krajowe i zagraniczne).
 8. Opracowanie systemu przepływu oraz standaryzacji danych z zakresu informacji gospodarczej pomiędzy UMWL i instytucjami z regionu.
 9. Opracowanie i zakup analiz, raportów, i innych dokumentów ogólnodostępnych   i branżowych.
 10. Zapewnienie sprawnego systemu wsparcia oferowanego przedsiębiorcom w zakresie podjęcia decyzji o lokalizacji inwestycji lub rozwoju działalności eksportowej.
 11. Stworzenie wysokiej jakości, ogólnie dostępnej bazy danych dotyczącej publicznych  i prywatnych terenów inwestycyjnych.
 12. Opracowanie oraz aktualizacja bazy danych przedsiębiorców z regionu poszukujących inwestorów zewnętrznych.
 13. Monitoring potrzeb przedsiębiorców z regionu, w zakresie poszukiwania zewnętrznych odbiorców produktów i usług oraz zakup dostępu do krajowych i międzynarodowych baz.
 14. Organizacja wydarzeń oraz kampanii promocyjnych w celu prezentacji dobrych praktyk, dotyczących rozwoju przedsiębiorczości/sektorów kluczowych oraz wysokiej szansy.
 15. Promocja dobrych praktyk – dotyczy firm, które zainwestowały na Lubelszczyźnie.
 16. Realizacja kampanii promocyjnej kierowanej do środowisk biznesowych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, naukowych i mieszkańców regionów.
 17. Promocja gospodarczego wizerunku województwa lubelskiego podczas kluczowych wydarzeń i imprez w regionie i w kraju.
 18. Opracowanie założeń kontynuacji i realizacji programu promocji marek regionalnych.
 19. Promocja potencjału eksportowego Lubelszczyzny.
 20. Promocja oferty inwestycyjnej województwa lubelskiego.
 21. Podejmowanie działań w zakresie marketingu bezpośredniego oraz innych działań promocyjno–informacyjnych, kierowane do środowisk biznesowych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, naukowych i mieszkańców innych krajów.

Kontakt:

Imię nazwisko: Katarzyna Kobel

e-mail: kkobel@bilgorajski.pl

tel. 84 686 20 54

 

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 94
 
tel: (84) 688-20-00, (84) 688-20-01,
fax: (84) 688-20-09
 
 
NIP Powiatu Biłgorajskiego: 918-199-38-47, Starostwa Powiatowego w Biłgoraju: 918-17-14-445
REGON Powiatu Biłgorajskiego: 950369014, Starostwa Powiatowego w Biłgoraju: 950371590

W odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców w dniu 1 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, przy ul. Tadeusza Kościuszki 87, rozpoczął swoje funkcjonowanie Punkt Obsługi Interesantów dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Głównym celem utworzenia Punktu Obsługi Interesanta jest fachowa, miła i sprawna obsługa klientów w sprawach związanych z działalnością urzędu.
 
POI został zlokalizowany z myślą o wygodzie interesanta ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych. Znajduje się on, bowiem na parterze starego budynku Starostwa i czynny jest w godzinach pracy urzędu.

Kontakt telefoniczny: 84 688 20 34

W Punkcie złożą Państwo kierowane do WGiGN pisma, otrzymają wstępną i kompetentną informację na temat trybu i sposobu załatwiania spraw, także wszystkie potrzebne wnioski, druki i formularze oraz pomoc w ich prawidłowym wypełnieniu. Ponadto w Punkcie Obsługi Interesanta dowiedzą się Państwo jakie dokumenty należy dołączyć do konkretnego wniosku oraz jakie formalnoprawne warunki należy spełnić, aby załatwić daną sprawę.

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko będzie można załatwić w Punkcie, ale w takich przypadkach zostaną Państwo skierowani do odpowiedniego pracownika.