onz bilgoraj maleKonrad Deryło i Piotr Łaba z I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju zostali laureatami Konkursu Matematycznego organizowanego przez Instytut Techniczno-Informatyczny Uczelni Państwowej w Zamościu. Patronat nad konkursem objął Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Informacje o geoportalu powiatowym zostały przeniesiony pod nowy adres: https://geoportal.bilgorajski.pl/

Za utrudnienie przepraszamy.

 

patronat pion

 

dokumenty do pobrania :

Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Starosty Powiatu Biłgorajskiego

>> POBIERZ <<

Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Biłgorajskiego

>> POBIERZ <<

Sprawozdanie z imprezy objętej Patronatem Honorowym Starosty Powiatu Biłgorajskiego

  >> POBIERZ <<

 

 

Rozporządzenie nr 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego, UZASADNIENIE

Rozporządzenie nr 35 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, tomaszowskiego i zamojskiego, UZASADNIENIE

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie nr 2 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie nr 3 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie nr 2 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie nr 3 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie nr 2 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie nr 29 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie Nr 25 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, janowskiego i zamojskiego

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju  z dn. 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/1150 z dnia 3 sierpnia 2020 r.

(zobacz PODGLĄD klikając na mapę)

AKTUALNA mapa ASF w PL

mapa pogladowa asf

 

 

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony  www.biłgorajski.pl

Wstęp deklaracji
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej bilgorajski.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej bilgorajski.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
ul. Kościuszki 94
23-400 Biłgoraj

Data publikacji strony internetowej: 01-02-2020
Strona aktualizowana jest: na bieżąco.

Strona podmiotowa bilgorajski.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Zamieszczone na stronie głównej informacje, które zostały opublikowane przed 1 lutego 2020 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.

Ułatwienia na stronie podmiotowej biłgorajski.pl dla osób z niepełnosprawnościami

Strona posiada następujące ułatwienia:
•    podwyższony kontrast  (czarne tło, żółte litery),
•    możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
•    mapa strony,
•    focus wokół elementów nawigacyjnych,
•    użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
•    staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami.
Dostępność architektoniczna
Siedziba Starostwa Powiatowego w Biłgoraju mieści się w dwóch lokalizacjach:
ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj
•    Do budynku prowadzą wejścia od ulicy Kościuszki, ulicy Sikorskiego oraz parkingu
•    Do wejścia od ulicy Sikorskiego jest dodatkowo podjazd dla wózków,
•    Wejście jest zabezpieczone barierkami.
•    W budynku znajduje się widna.
•    Budynek składa się z 3 kondygnacji:
na parterze znajduje się:
1.    Biuro Obsługi i Informacji
2.    Wydział Komunikacji i Drogownictwa
3.    Wydział Architektury i Budownictwa
4.    Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
5.    Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,
6.    Kasa
na I piętrze znajduje się:
1.    Sekretariat
2.    Biuro Organizacji i Administracji
3.    Biuro ds. Komunikacji Medialnej, Informacji i Promocji
4.    Biuro Kadr
5.    Radcy Prawni
6.    Biuro Rady i Zarządu Powiatu
7.    Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
na II piętrze znajduje się:
1.    Biuro ds. Zamówień Publicznych
2.    Biuro Kontroli, Audytu i Analiz
3.    Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
4.    Biuro Informatyki i Obsługi Informatycznej
5.    Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich
6.    Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
7.    Wydział Inwestycji i Rozwoju
8.    Wydział Finansowy
•    Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku.
•    Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
•    Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
•    Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
•    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
•    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
ul. Kościuszki 87, 23-400 Biłgoraj
•    Do budynku prowadzi wejście od ulicy Kościuszki,
•    W budynku nie ma widy.
•    Budynek składa się z 3 kondygnacji, na wszystkich kondygnacjach znajduje się:
•    Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
W celu ułatwienia dostępu na parterze znajduje się Biuro Obsługi Interesanta
Dodatkowe informacje w tym m. innymi tłumacza migowego zamieszczone są w zakładce dla osób niepełnosprawnych zakładce :
https://www.bilgorajski.pl/dla-niepelnosprawnych
Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono 30 marca 2020 roku
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Leszek Grabias, adres poczty elektronicznej lgrabias@bilgorajski.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz  skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@bilgorajski.pl

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dziś o godz.10.00 w  Starostwie Powiatowym w Biłgoraju posiedzenie Powiatowej Rady Lubelskiej Izby Rolniczej oficjalnie rozpoczął. Przewodniczący Piotr KiełbasaPodczas spotkania omawiane są ważne tematy, NIE TYLKO dla rolników m.in :

- procedury szacowania szkód klęskowych
- zasady promocji i sprzedaży produktów rolnych
- zasady funkcjonowania #KGW w powiecie biłgorajskim
- zasady zatrudniania cudzoziemców do prac sezonowych w świetle nowych przepisów zw. z COVID-19

W posiedzeniu uczestniczą. : Beata Strzałka Poseł na #SejmRP, Andrzej Szarlip Starosta Biłgorajski, Prezes Gustaw Jędrejek, Wiceprzewodniczący Bartłomiej Świtała, Dyrektor Jolanta Szałas, Barbara Wróbel z Lubelski Urząd Wojewódzki oraz przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Nadleśnictwo Biłgoraj, Lasy Państwowe.

logocppc

Powiat Biłgorajski realizuje projekt zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Okres realizacji projektu: do 27 kwietnia do 27 października 2020 r.

Cel projektu: zapewnienie najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom z terenu powiatu biłgorajskiego łatwego dostępu do nauki poza szkołą.    Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 100 000 złotych

Zakładane działania  w ramach realizacji projektu: zakup 33 laptopów, 5 tabletów, 20 szt. urządzeń do połączenia z internetem, zestaw urządzeń do wideokonferencji.

Zakupiony sprzęt zostanie przekazany 5 szkołom ponadgimnazjalnym powiatu biłgorajskiego.   

   Powiatowe Biuro Biznes Lubelskie

Zakres działań PBBL będzie m.in. polegał na współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu przy realizacji zadań związanych z promocją gospodarczą, obsługą inwestorów i eksporterów, a także z rozwojem przedsiębiorczości w regionie. Funkcjonowanie Biur ma się opierać na współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie i poszczególnych powiatów województwa lubelskiego przy współudziale szeroko rozumianych instytucji otoczenia biznesu.

MAPKA powiaty Biura Biznes Lubelskie

Cele:

 1. Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) z terenu województwa lubelskiego.
 2. Świadczenie usługi informacji i promocji gospodarczej,
 3. Udzielania wsparcia w zakresie działalności inwestycyjnej oraz zwiększania eksportu.

Zadania Powiatowego Biura Biznes Lubelskie:

 1. Audyt potencjału inwestycyjnego, gospodarczego i społecznego regionu.
 2. Organizacja wydarzeń promocyjno–informacyjnych, warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedsiębiorców, JST, IOB, jednostek naukowych.
 3. Przygotowywanie szkoleń i doradztwa dedykowanego dla kadr zarządzających przedsiębiorstwami z terenu województwa lubelskiego, w zakresie pozyskiwania partnerów biznesowych i wspomagającego rozszerzenie lub zmianę profilu działalności w kierunku eksportu produktów i usług.
 4. Organizacja udziału przedsiębiorców, JST, IOB itd. w konferencjach, kongresach, forach i seminariach krajowych dotyczących inicjatyw klastrowych i innych form współdziałania.
 5. Organizacja udziału przedsiębiorców, JST, IOB itd. w imprezach targowo – wystawienniczych regionalnych, krajowych i zagranicznych (w ujęciu branżowym                    i indywidualnym).
 6. Organizacja zagranicznych misji gospodarczych na rynki kluczowe i wysokiej szansy dla obecnych i potencjalnych eksporterów z regionu.
 7. Organizacja przyjazdowych wizyt studyjnych dla przedsiębiorców, JST, IOB  i innych potencjalnych kontrahentów (krajowe i zagraniczne).
 8. Opracowanie systemu przepływu oraz standaryzacji danych z zakresu informacji gospodarczej pomiędzy UMWL i instytucjami z regionu.
 9. Opracowanie i zakup analiz, raportów, i innych dokumentów ogólnodostępnych   i branżowych.
 10. Zapewnienie sprawnego systemu wsparcia oferowanego przedsiębiorcom w zakresie podjęcia decyzji o lokalizacji inwestycji lub rozwoju działalności eksportowej.
 11. Stworzenie wysokiej jakości, ogólnie dostępnej bazy danych dotyczącej publicznych  i prywatnych terenów inwestycyjnych.
 12. Opracowanie oraz aktualizacja bazy danych przedsiębiorców z regionu poszukujących inwestorów zewnętrznych.
 13. Monitoring potrzeb przedsiębiorców z regionu, w zakresie poszukiwania zewnętrznych odbiorców produktów i usług oraz zakup dostępu do krajowych i międzynarodowych baz.
 14. Organizacja wydarzeń oraz kampanii promocyjnych w celu prezentacji dobrych praktyk, dotyczących rozwoju przedsiębiorczości/sektorów kluczowych oraz wysokiej szansy.
 15. Promocja dobrych praktyk – dotyczy firm, które zainwestowały na Lubelszczyźnie.
 16. Realizacja kampanii promocyjnej kierowanej do środowisk biznesowych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, naukowych i mieszkańców regionów.
 17. Promocja gospodarczego wizerunku województwa lubelskiego podczas kluczowych wydarzeń i imprez w regionie i w kraju.
 18. Opracowanie założeń kontynuacji i realizacji programu promocji marek regionalnych.
 19. Promocja potencjału eksportowego Lubelszczyzny.
 20. Promocja oferty inwestycyjnej województwa lubelskiego.
 21. Podejmowanie działań w zakresie marketingu bezpośredniego oraz innych działań promocyjno–informacyjnych, kierowane do środowisk biznesowych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, naukowych i mieszkańców innych krajów.

Kontakt:

Imię nazwisko: Katarzyna Kobel

e-mail: kkobel@bilgorajski.pl

tel. 84 686 20 54