wrzesien_17_-_m
Uroczystości upamiętniające rocznicę ataku ZSRR na Polskę w Powiecie Biłgorajskim odbyły się w wigilię tego tragicznego wydarzenia czyli 16 września. Po mszy św. pod Krzyżem Katyńskim samorządowcy, kombatanci i młodzież złożyli kwiaty ku czci prześladowanych przez reżim stalinowski.

logo_-_rpo

Już niedługo w Józefowie ruszy projekt pt. „Józefów Park – Rozwój Produktów Turystyki Aktywnej” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca regionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III – Infrastruktura turystyki – projekty lokalne. Planowana data zakończenia realizacji inwestycji w Józefowie to koniec grudnia 2012 roku. Wartość ogólna projektu to  4 018 712,03 zł, z czego 70 % (2 761 007,91 zł)  jest wnioskowane o dofinansowanie ze środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Prokuratura Okręgowa w Radomiu umorzyła śledztwo prowadzone przeciwko Zarządowi Powiatu Biłgorajskiego poprzedniej kadencji. Śledztwo prowadzono po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Dorotę Flor Przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej SP ZOZ w Biłgoraju Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych:
- w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków Zarządu Powiatu Biłgorajskiego w związku z prywatyzacją SP ZOZ w Biłgoraju w lipcu 2010r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez ARION Szpitale Sp. z o.o. w Lublinie i wyrządzenia Powiatowi Biłgorajskiemu i Skarbowi Państwa szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.
- w sprawie naruszenia przez likwidatora SP ZOZ w Biłgoraju w okresie od lipca do października 2010r. praw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy i z ubezpieczenia społecznego poprzez nieregularne wypłacanie wynagrodzeń i zaniechania odprowadzenia do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne.
W obu wyżej wymienionych przypadkach Prokuratura nie doszukała się znamion czynu zabronionego.

LogoSZLasy Państwowe rozpoczynają społeczną kampanię informacyjno – edukacyjną „Świadomi zagrożenia”, współfinansowaną ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kampania obejmuje 10 województw charakteryzujących się największym stopniem zagrożenia pożarowego. Na terenie województwa lubelskiego realizowany jest projekt II „Ogień w lesie a przyroda II – drugi etap kampanii informującej społeczeństwo o zagrożeniu pożarowym w lasach”; obejmującej województwa południowo – wschodniej części Polski.

logo_-_rpo
Powiat Biłgorajski w terminie od 1 czerwca do 31 października br. realizuje projekt „Kompleksowej termomodernizacji obiektów wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce”. Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa VIII - Infrastruktura społeczna, Działanie 8.4 - Pomoc społeczna. Zgodnie z podpisaną umową z Funduszem wartość projektu wynosi 1 676 864,50 zł, całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 1 636 515,13 zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 wynosi 1 237 532,74 zł, (75,62% kosztów kwalifikowanych). Wkład własny Powiatu Biłgorajskiego wynosi 398 982,39 zł, (24,38% kosztów kwalifikowanych).