spotkanie_sam_2011m
Pierwsze, w tym roku i w tej kadencji, spotkanie samorządowców powiatu biłgorajskiego odbyło się w środę 2 marca. Rozmawiano o rozwoju i możliwych do pozyskania środkach zewnętrznych na zadania realizowane przed powiat i gminy oraz o obszarach współpracy.

Prezentujemy stanowisko dotyczące artykułu pt. „Tarnogród walczy o szpital”, który opublikowany został na stronie internetowej bilgoraj.com.pl w dniu 17.02.2011r.

Rada Powiatu w Biłgoraju, podczas sesji która odbyła się 4 lutego br., uchwaliła budżet na 2011 rok. Dochody ustalono w wysokości 105.511.798 zł z tego dochody bieżące w kwocie 100.611.785 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.900.013 zł. Wydatki wynoszą 117.313.191 zł z tego wydatki bieżące to 105.250.994 zł, a wydatki majątkowe to 12.062.197 zł. Deficyt budżetowy pokryty zostanie z kredytów i pożyczek. Więcej na stronie BIP.

M.Szewczuk

Rada Powiatu w Biłgoraju podczas obrad sesji, które odbyły się w piątek 4 lutego, podjęła decyzję o przystąpieniu Powiatu Biłgorajskiego do partnerskiego projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”.

Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju informuje, iż 12 marca 2010r. weszła w życie ustawa z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 28, poz. 145 z 2010r. Wprowadziła ona obowiązek uzyskania nowej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami przez wytwórcę odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych.