I sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbędzie się 1 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

Porządek obrad:
1. Otwarcie pierwszej sesji Rady Powiatu przez radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i prowadzenie sesji do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Powiatu, wg. treści określonej w art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.
4. Zgłoszenie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Prezentacja kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu.
7. Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu.
8. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego Rady Powiatu.
9. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji.
10. Zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
11. Prezentacja kandydatów.
12. Przeprowadzenie głosowania w przedmiocie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu i podjęcie w tym przedmiocie uchwał.
13. Wybór Zarządu Powiatu.
14. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Powiatu.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Biłgoraju uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 tekst jednolity z późn. zm.), z dniem 23 stycznia 2015 roku tracą ważność wydane przed dniem 23 stycznia 2013 roku  następujące decyzje:
1.    Zezwolenia na zbieranie odpadów,
2.    Zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie odpadów,
3.    Decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów).


Do wyżej wskazanego terminu posiadacz odpadów jest obowiązany uzyskać odpowiednie zezwolenia  w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Nie przewiduje się wydłużenia terminu na uzyskanie nowych decyzji.

Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do wymagań cyt. powyżej ustawy o odpadach i nie uzyskają do 23 stycznia 2015 roku odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa bez wymaganego zezwolenia.

Celem skrócenia czasu oczekiwania na uzyskanie wymaganego zezwolenia, przedsiębiorcy proszeni są o wcześniejsze składanie wniosków.

W Biłgoraju rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Szkół Budowlanych w Tenisie Stołowym i Szachach. Wzięli w nich udział uczniowie szkół budowalnaych z Lublina, Grudziądza, Włocławka, Rudy Śląskiej, Nadróża, Rzeszów i Biłgoraja. Organizatorem sportowych zmagań było Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Zarząd Powiatu w Biłgorajski działając na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ - Prowadzenie na terenie Powiatu Biłgorajskiego w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2017r. placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego

pełna treść ogłoszenia (pdf)

Zimowym utrzymaniem objęto łącznie ok. 600 km dróg i ulic powiatowych, w tym 65 km odcinków do posypywania mieszanką piaskowo-solną w celu likwidacji gołoledzi. Informację o sytuacji na drogach powiatowych w okresie zimowym uzyskać można pod n/w numerami telefonów: