powiatowe konsultacje z organizacjami pozarzadowymim25 września 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyło się otwarte spotkanie w ramach konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na 2015 rok".

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele sześciu organizacji pozarządowych, tj. SZRiPS, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenia na Rzecz Bukowiny, SIRON, Stowarzyszenia Kobiet Goraja – Kobieta Aktywna oraz Forum Organizacji Pozarządowych. W konsultacjach uczestniczyli także pracownicy Wydziału Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego oraz wicestarosta Stanisław Schodziński.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Późniak, który powitał radnych, Zarząd Powiatu i obecnych gości, a po stwierdzeniu kworum przystąpił do realizacji porządku obrad. Radni przyjęli jednogłośnie protokołu z obrad XXXIX sesji.

W interpelacjach radny Zdzisław Hułas pytał dlaczego na sesjach Rady Powiatu nieobecni są wójtowie i przedstawiciele samorządów gminnych wchodzących w skład Powiatu. Starosta powiedział że informacje o obradach sesji są dostępne, wystosowywane sa także zaproszenia, obecność w obradach Rady Powiatu dla gości są dobrowolne i to od ich woli zależy czy znajdą czas by w nich uczestniczyć.

UEKL„Staże u pracodawców—szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego”

Obraz1Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju realizuje projekt, który obejmuje staże zawodowe realizowane u pracodawcy ze stypendium 1500 zł. dla ucznia

Dochody budżetu powiatu w I półroczu roku 2014 zrealizowane zostały w wysokości 49.781.904,86 zł (co stanowiło 50,61% planu) z tego dochody bieżące powiatu wyniosły 49.502.561,92 zł, co stanowi 54,14% planu. Dochody majątkowe wyniosły 279.342,94 zł tj. 4,03% planu.

W ramach tej grupy dochodów największe pozycje stanowiły: subwencja oświatowa w kwocie 20.919.920 zł, subwencja wyrównawcza w kwocie 4.621.920 zł., subwencja równoważąca 3.461.418 zł. dochody domów pomocy społecznej w kwocie 4.194.169,73 zł., udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.821.162,00 zł, wpływy opłat komunikacyjnych wyniosły 1.027.882,11 zł, wpływy z gospodarowania nieruchomościami powiatu tj. najmu, czynszu , dzierżawy i trwałego zarządu oraz nieruchomościami skarbu państwa wyniosły łącznie 924.103,24 zł. Dodatkowo uzyskano kwotę 475.866,28 zł z tytułu przejętej po SP ZOZ-ie należności za wadliwą wymianę lampy do tomografu.

konferencja powiatowy urzad bezpieczenstwa publicznegom„Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Biłgoraju" - pod takim tytułem w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju, odbyła się 18 września 2014 roku konferencja zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju oraz ZSO w Biłgoraju.

Konferencję otworzył i przybyłych gości przywitał Marian Klecha dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Władze Powiatu podczas konferencji reprezentował Stanisław Schodziński. Wicestarosta dokonał także wprowadzenia w tematykę konferencji, mówił: -Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować pracownikom lubelskiego oddziału IPN za obecność i przygotowanie oraz wygłoszenie referatów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Biłgoraju. Z historii musimy wyciąga ć wnioski, zbrodnie komunistyczne na narodzie Polskim nigdy nie zostały potępione i nazwane, takie konferencje jak ta dzisiejsza to odsłanianie naszej historii i piętnowanie jej złych kart oraz nauka na przyszłość.