opl1Tuż po obradach sesji Rady Powiatu, które odbyły się 22 grudnia, radni, samorządowcy, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy starostwa złożyli sobie życzenia świąteczne. Modlitwę podczas spotkania opłatkowego prowadził ks. Witold Batycki proboszcz parafii Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. Życzenia świąteczne i na Nowy Rok złożył zebranym Starosta Marian Tokarski.

styp onzW poniedziałek, 21 grudnia, najlepsi uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju nagrodzeni zostali Stypendiami Starosty Biłgorajskiego. Stypendia przyznane zostały za bardzo dobre wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe i artystyczne.

konk111 grudnia w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni, 64 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu uczestniczyło w XXVI edycji Konkursu Wiedzy o Ziemi Biłgorajskiej. Konkurs miał na celu upowszechnienie wiedzy na temat walorów przyrodniczych i kulturowych powiatu biłgorajskiego, kształtowanie poczucia własnej tożsamości, postaw patriotycznych oraz integracji i więzi z regionem.

W Wigilię Bożego Narodzenia, która wypada w tym roku w czwartek Starostwo Powiatowe w Biłgoraju będzie nieczynne. Dotyczy to wszystkich wydziałów w tym także wydziału geodezji, który znajduje się w starym budynku Starostwa (Kościuszki 87). 24 grudnia 2015r. ustalony został dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, z uwagi na fakt, że święto w dniu 26 grudnia 2015 roku przypada na sobotę, tj. dzień wolny od pracy dla urzędników samorządowych.

Biłgoraj, dnia 15.12.2015

O G Ł O S Z E N I E

         Starosta Biłgorajski ogłasza, że uchwałą Nr 132/2015 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 grudnia 2015 roku, w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego, w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, o wartości zadania 119.892 zł (sto dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote) wybrano ofertę złożoną przez Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Biłgorajski” z siedzibą w Biłgoraju, przy ul. Dąbrowskiego 12.

S t a r o s t a

Marian Tokarski