Zapraszamy na XIII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się 26 listopada 2015 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

Uchwała Nr 109/2015
Zarządu Powiatu w Biłgoraju
z dnia 12 listopada 2015 roku

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Na podstawie art.32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz.1445) i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 ze zm.), w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku, poz.1255) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się :
- na stronie internetowej Powiatu Biłgorajskiego www.bilgorajski.pl,
- w Biuletynie Informacji Publicznej, www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl,
- na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1 - Otwarty konkurs ofert

logo badania nfzOd 5 do 30 listopada Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadza ankietę monitorowania poziomu satysfakcji pacjenta. Pierwszym etapem jest badanie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Ankieta skierowana jest do pacjentów, a udział w niej jest dobrowolny i anonimowy. Skierowana jest do pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy skorzystali ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Analiza uzyskanych na podstawie ankiety informacji umożliwi opracowanie takich rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie organizacji udzielania świadczeń. Link do ankiety:

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/rusza-pilotazowa-ankieta-monitorowania-poziomu-satysfakcji-pacjenta-z-udzielonych-swiadczen,6774.html

niepodl2015 111 listopada mieszkańcy Biłgoraja, przedstawiciele samorządów Powiatu, Miasta i Gminy Biłgoraj, kombatanci, młodzież szkolna i reprezentanci organizacji pozarządowych uroczyście obchodzili 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Samorząd Powiatu Biłgorajskiego reprezentowali Marian Tokarski Starosta oraz Kazimierz Paterak Przewodniczący Rady Powiatu. Obchody rozpoczęto od uroczystej mszy św. w kościele pw. WNMP, którą odprawił ks. dziekan Jerzy Kołtun. Po mszy w uroczystym pochodzie zebrani udali się pod Pomnik Jubileuszowy na Plac Wolności. Tam wysłuchali wykładu doktora Adama Balickiego o polskiej drodze do wolności. Zwieńczeniem obchodów było złożenie kwiatów pod pomnikiem.

W najbliższy czwartek, 12 listopada, w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej odbędzie się otwarcie wystawy pt. Legionowe kadry. Początki polskiego reportażu wojennego. Rozpoczęcie o godz. 13. Wystawa ze zbiorów muzeum historii fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie. Podczas spotkania odbędzie się promocja książki pt. „Miejsca pamięci narodowej w Powiecie Biłgorajskim” autorstwa Doroty Skakuj i Tomasza Bordzania.

 

wystawa muzeum