konkurs1W piątek, 9 grudnia w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni, 63 uczniów ze szkół z terenu powiatu biłgorajskiego uczestniczyło w XXVII edycji Konkursu Wiedzy o Ziemi Biłgorajskiej. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat walorów przyrodniczych i kulturowych naszego powiatu, kształtowanie poczucia własnej tożsamości, postaw patriotycznych oraz integracji i więzi z regionem.

Zapraszamy na XXVI sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Uchwała Nr 164/2016 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 listopada 2016 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255) i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2002 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817), po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1

W postępowaniu konkursowym na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Biłgoraju przy ul. Sikorskiego 3, w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy punktów:

- I punkt od 7.30 - 11.30 – wysokość dotacji – 60 725,88 zł (sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy)

- II punkt od 11.30 - 15.30 – wysokość dotacji – 60 725,88 zł (sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy)

wybiera się oferty:

1. Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Biłgorajski z siedzibą w Biłgoraju - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr I

2. Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Biłgorajski z siedzibą w Biłgoraju - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr II

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 grudnia w sali kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4) odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Szczegóły TUTAJ.

konk mdk1Uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Historia - Pamięć - Człowiek” odbyło się 17 listopada, podczas oficjalnego otwarcia nowej siedziby MDK. W tym roku tematem przewodnim konkursu była „Twórczość Henryka Sienkiewicza”. Nagrody laureatom wręczali Kazimierz Paterak Przewodniczący Rady Powiatu w Biłgoraju, Jarosław Piskorski Wicestarosta Biłgorajski, Jarosław Lipiec Członek Zarządu Powiatu i Renata Socha Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju.