Radni Rady Powiatu w Biłgoraju podczas sesji, która odbyła się 25 stycznia, uchwalili budżet na 2018 rok. Za budżetem zagłosowało 14 radnych, przeciw 5.

Projekt budżetu na 2018 rok opracowany został przez Zarząd Powiatu przy udziale kierowników wydziałów i pracowników Starostwa Powiatowego, w szczególności pracowników Wydziału Finansowego.

budzet2018Podczas sesji założenia budżetowe na kolejny rok omawiał Starosta Kazimierz Paterak.

Budżet planowany na 2018 rok po stronie dochodów wynosi 107.744.583 zł. Po stronie wydatków wliczając zadania, które chcemy zrealizować, wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców poszczególnych gmin jak i użytkowników naszych obiektów budżet kształtuje się na poziomie 111.972.755 zł. W budżecie tym wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 4.228.172 zł. Ten niedobór w budżecie chcemy pokryć kredytem.

Na dochody Powiatu składają się: dochody bieżące w kwocie 92.090.159 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15.654.424 zł. Główne źródło dochodów powiatu to:

 • ·subwencja ogólna w kwocie 47.769.058 zł na którą składa się:
  • subwencja oświatowa – 31.953.094 zł,
  • subwencja wyrównawcza – 11.763.325 zł,
  • subwencja równoważąca – 4.052.639 zł,
 • ·środki unijne głownie na inwestycje w infrastrukturę szkolną i drogową w kwocie 14.153.900 zł,
 • ·dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone w kwocie 13.401.321 zł,
 • ·wpływy powiatu z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych 12.706.215 zł,
 • ·po rozmowach i pewnych porozumieniach z gminami i innymi podmiotami liczymy, że otrzymamy od nich w formie dotacji pomoc w kwocie 5.945.738 zł,
 • ·dochody własne powiatu z tytułu opłat, czynszów oraz świadczonych usług wyniosą 13.768.351 zł.

Do ośrodka mogą zostać przyjęte osoby, które:

Były hospitalizowane w ciągu 12 ostatnich miesięcy i w ocenie skalą poziomu samodzielności |(skala Barthel) otrzymały 40-65 punktów, mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wymagający wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej.

W ramach DDOM jest prowadzona rehabilitacja, terapia zajęciowa, dodatkowe zajęcia pomiędzy udzielanymi świadczeniami, wyżywienie, opieka pielęgniarska, lekarska oraz psychologiczna. Są prowadzone zajęcia edukacyjne.   

Ponadto organizujemy dni tematyczne np. dzień pieczonego ziemniaka, święto rodzin, dzień włoski oraz spotkania edukacyjne np. z policjantem.

Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Pobyt w DDOM jest całkowicie bezpłatny. Ponadto zapewniamy bezpłatny transport z Biłgoraja do ośrodka oraz powrotny.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej szpitala w zakładce Dzienny Dom Opieki Medycznej w Tarnogrodzie lub placówce albo pod numerami telefonów: 84 6897105 w. 442.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Cyfryzacji pracami nad wprowadzeniem zmian w Centralnej Ewidencji Pojazdów od dnia 13.11.2017r. występują utrudnienia w załatwianiu spraw związanych z rejestracją pojazdów niezależne od naszego Starostwa.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy, a o ich ustaniu niezwłocznie poinformujemy.

herbmalypUprzejmie zapraszamy na XXXIX sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

internetowa gielda rolnaUprzejmie informujemy o nowej internetowej giełdzie rolnej Agro-Maket24.  Jest to portal przeznaczony dla producentów rolnych i firm związanych z branżą rolniczą. W Agro-Market24 można dodawać bezpłatnie ogłoszenia rolnicze, przeglądać oferty, a co najważniejsze znaleźć potencjalnych odbiorców na swoje produkty. Zapraszamy do korzystania z międzynarodowej giełdy rolnej.

Więcej informacji na: Internetowa Giełda Rolna Agro-Market24