Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza rolników na bezpłatne leczenie rehabilitacyjne. Z sanatorium mogą skorzystać osoby: ze schorzeniami narządu ruchu, pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba, która uległa wypadkowi przy pracy rolniczej; ze schorzeniami układu krążenia; rolnicy, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie albo podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą; renciści, mający ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Potrzebne dokumenty:
- wniosek na leczenie rehabilitacyjne na druku KRUS wystawia lekarz rodzinny lub leczący specjalista - druk wniosku dostępny na stronie www.krus.gov.pl, w zakładce zadania a następnie rehabilitacja lub w jednostce organizacyjnej KRUS,
- do wniosku lekarza dołączone powinny być niezbędne badania podstawowe, wniosek wraz z wynikami badań należy złożyć w placówce terenowej KRUS.

Szczegółowe informacje udzielane są w jednostkach organizacyjnych Kasy. Rolniku, jeśli spełniasz powyższe wymagania poproś swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę o wystawienie skierowania do sanatorium.

Foto: krus.gov.pl