Pary małżeńskie z Biłgoraja świętowały 24 listopada br., jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Na złotych godach, które odbyły się w Biłgorajskim Centrum Kultury, władze powiatu reprezentował Ireneusz Bulicz, kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Marta  Marchewka - Skurzak, reprezentowała starostę biłgorajskiego, na uroczystościach odsłonięcia tablicy poświęconej Józefowi Krzysztofowi Gizie. Uroczystość odbyła się 24 listopada br., w Szkole Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Tarnogrodzie. W grudniu 1981 roku w Katowicach, pochodzący z Tarnogrodu Józef Krzysztof Giza, zginął wraz z ośmioma innymi górnikami podczas pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”.

Pod koniec października 2021r. uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju kształcący się w zawodzie dekarz wyjechali na wycieczkę do Rabki Zdroju. W pierwszym dniu uczniowie  klas dekarskich zwiedzili  zakład produkcyjny blach powlekanych Blachotrapez w Rabce Zdroju. Szkolili się praktycznie i teoretycznie w centrum szkoleniowym. Następnie pod okiem trenerów zgłębiali wiedzę  dotyczącą pokrycia dachowego blachą modułową  „Janosik” i „Tunder”.

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, odbyło się dziś w podzielane na grupy i przy zachowaniu reżimu sanitarnego, szkolenie odnośnie projektu "Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie sposobu korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną". Skierowane było ono do przedstawicieli szkół z terenu powiatu biłgorajskiego. Przygotowane zostało ono i przeprowadzone przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii.

Zatrudnienie na pełny etat, praca administracyjno – biurowa w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca kreatywności i samodzielności. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy to obywatelstwo polskie wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie prawa, ekonomii lub administracji, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz znajomość ustaw o zamówieniach publicznych, o dyscyplinie finansów publicznych, o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, ochrona danych osobowych.