Uchwała Nr 12/2023 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania planowane do realizacji w 2023 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki, promocji zdrowia oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratowania i ochrony ludności.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/312/2022 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 25 października 2022 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2022 r. poz. 5128), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1.
Zatwierdza się wyniki konkursu ofert i podział środków na realizację w 2023 roku zadań z zakresu:
- kultury - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- kultury fizycznej - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- turystyki ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- ochrony i promocji zdrowia - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki otwartych konkursów znajda Państwo >>TUTAJ<<