Rozmowa z Andrzejem Łagożnym, członkiem Zarządu Powiatu o inwestycjach drogowych w tej kadencji samorządu powiatowego. Pytamy o poszczególne lata, nakłady inwestycyjne, konkretne realizacje i ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa i komfortu oraz rozwój Ziemi Biłgorajskiej. Dziś publikujemy I cześć wywiadu, obejmującą podsumowanie lat 2019 - 2020.

Panie Andrzeju, powiat w tej kadencji stanowczo stawia na modernizację, budowę i rozbudowę sieci dróg powiatowych...
Andrzej Łagożny: Powiat biłgorajski jest jednym z prężniej rozwijających się powiatów na Lubelszczyźnie. Zajmuje stosunkowo niewielki obszar (1 678 km2) ale występuje na nim bardzo atrakcyjne zróżnicowanie w ukształtowaniu terenu. Biłgorajskie to kraina pięknych lasów, wzgórz i dolin, wąwozów, malowniczych rzek z wodospadami, torfowisk i szachownicy pól. Oskar Kolberg w 1868 r. zanotował, iż ziemia biłgorajska słynie z gościnności, urody kobiet, pracowitości i przedsiębiorczości ludzi. Ja podzielam ten pogląd, że największą wartością Biłgorajszczyzny są jej mieszkańcy, przywiązani do tradycyjnych wartości, pracowici i przedsiębiorczy.

Powiat biłgorajski to nie tylko miejsca wypoczynku ale przede wszystkim miejsce życia dla prawie 100 tys. mieszkańców. Dla dalszego rozwoju naszego powiatu, tworzenia miejsc pracy, zachęty aby z naszej oferty mogli skorzystać przejeżdżający czy tez przybywający do nas goście potrzebna jest infrastruktura drogowa. Powiat biłgorajski liczy prawie 600 km dróg i ulic zaliczanych do kategorii jako „powiatowe”, dokładnie 597,738 km. Ulice stanowią około 40 km. Dróg o nawierzchni asfaltowej ponad 540 km, o nawierzchni szutrowej 12 km i nawierzchni nieutwardzonej ponad 45 km. W ciągach naszej infrastruktury drogowej mamy 34 obiekty zaliczane do mostowych oraz około 620 przepustów pod drogami.

Nasze położenie zaliczane przez długie lata do Polski „B”, a nawet ”C” skutkowało brakiem rozwoju w tym obszarze. Wielu z nas pamięta jakim koszmarem było poruszanie się po dziurawych drogach. Od początku obecnej kadencji stawialiśmy na rozwój i modernizacje infrastruktury drogowej. To jeden z ważniejszych priorytetów działań zarządu powiatu biłgorajskiego. Chcemy by powiat biłgorajski rozwijał się równomiernie, stąd milionowe inwestycje w drogi. Chcemy, żeby po drogach w powiecie biłgorajskim jeździło się coraz lepiej. Dla realizacji tego celu korzystamy również z różnego typu dofinansowań zewnętrznych - głównie rządowych. Wiedza i wieloletnie doświadczenie dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych pani Marii Góralskiej oraz zespołu pracowników w pozyskiwaniu funduszy zarówno krajowych jak i unijnych oraz prowadzenie inwestycji drogowych przekłada się na wymierne efekty, które przybliżę w dalszej rozmowie.

andrzej lagozny 4
Jest okazja aby szerzej przedstawić mieszkańcom co zawiera temat inwestycje drogowe.

Andrzej Łagożny: Z czego bardzo się cieszę. Do zarządzania majątkiem drogowym powołana jest jednostka organizacyjna pełniąca funkcję administracji drogowej Zarządu Dróg Powiatowych. Obejmuje ono w zasadzie trzy główne grupy bieżące utrzymanie dróg (letnie i zimowe), zadania inwestycyjne, prowadzenie ustawowych działań administracyjnych( inżynieria ruchu - opiniowanie i przygotowywanie zmian organizacji ruchu , przeglądy dróg i mostów, wydawanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, przetargi, wizje lokalne).

Zakres prac utrzymaniowych obejmuje m.in. remonty dróg, mostów, przepustów; koszenie poboczy i trawników; wycinka samosiewów i zakrzaczeń; pogłębienie rowów; zimowe utrzymanie; łagodzenie skutków zimy; oznakowanie poziome i pionowe; czyszczenie kratek ściekowych; oczyszczanie ulic i dróg z zamuleń oraz tzw. roboty awaryjne i interwencyjne

Bieżące prace utrzymaniowe, interwencyjne, zabezpieczające, dyżury zimowego utrzymania dróg prowadzone są własnymi siłami. ZDP posiada 3 brygady robocze na trzech obwodach drogowych (Biłgoraj, Tarnogród, Teodorówka).

To spróbujmy przeanalizować inwestycje i na to wyglądało w poszczególnych latach. Rok 2019...
Andrzej Łagożny: Na sfinansowanie zadań w roku 2019 na drogach powiatowych przeznaczonych zostało prawie 16,5 mln zł. Do budżetu powiatu w wysokości 8 ,9 mln zł pozyskaliśmy 7,5 mln środków zewnętrznych, w tym pomoc finansowa i rzeczowa gmin 2 435 438,- zł oraz budżet państwa 5,1 mln zł. Dokładając do tego środki w wysokości ponad 3,1 mln zł na budowę chodników przy drogach powiatowych realizowanych przez gminy, łączne nakłady finansowe na drogi powiatowe w roku 2019 - zadania utrzymaniowe i inwestycyjne - wyniosły 19,5 mln.

Jak wspomniałem, część inwestycji realizowana jest w porozumieniu z samorządami gminnymi. W roku 2019 zawarto ich 21. Ze wszystkich ustaleń wywiązaliśmy się na 100%. Porozumienia dotyczyły głównie inwestycji w zakresie przebudowy nawierzchni dróg bitumicznych i budowy chodników. Realizacja inwestycji drogowych w roku 2019 przebiegała sprawnie. Największą pulę środków zewnętrznych pozyskaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych, tj. budżetu państwa. W ramach tego funduszu zrealizowaliśmy przebudowę dróg w miejscowości Dorbozy i Olchowiec oraz na odcinku Dorbozy - Obsza około 5 km nowych nawierzchni oraz 2 km chodnika).

Wczesną jesienią 2019 rozpoczęliśmy dwie kolejne inwestycje z FDS , tj. przebudowę ciągu dróg powiatowych na trasie Gródki - Gilów - Hosznia - Teodorówka - Komodzianka - Chłopków o długości 18 km). I w 2019 roku wykonano około 30% prac, termin wykonania określony został na sierpień 2020 roku oraz przebudowa drogi powiatowej Biszcza - Tarnogród. Ten niespełna 6 km odcinek drogi w roku 2019 wykonany został w około 40%, a prace zakończyły się latem 2020 roku.

W 2019 roku otrzymaliśmy też dotacje z budżetu państwa z tzw. funduszu powodziowego na dwa zadania, które zostały zrealizowane. Pierwszym był remont drogi w Chłopkowie, o długości 1,1 km, drugim remont drogi w Tarnawie Dużej, także o długości 1,1 km.

Prowadziliśmy skuteczne działania w zakresie poprawy stanu mostów. Skorzystaliśmy z rezerwy inwestycyjnej budżetu państwa - poprzez Ministerstwo Infrastruktury - na przebudowę obiektów inżynierskich, tj. most w Wólce Abramowskiej. Przebudowa tego mostu wykonana została sprawniej niż zakładano, tak że z wygospodarowanych oszczędności powstało jeszcze 0,6 km nowego dywanika asfaltowego w miejscowości Abramów.

Oprócz inwestycji z udziałem funduszy zewnętrznych, zrealizowaliśmy zadania z funduszy samorządowych. Chodzi tu o przebudowy dróg na odcinku Majdan Nowy - Majdan Stary (1 km), Dyle - Kajetanówka (1 km) oraz dróg w miejscowościach Huta Turobińska (około 1 km), Borowiec (około 0,4 km), Lipiny Górne Borowina (1 km) oraz Kondraty (0,4 km).

Łączna wartość inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju, w roku 2019 wyniosła ponad 9,5 mln zł. Efekty rzeczowe roku 2019 to przebudowa dróg o łącznej długości prawie 23 km, przebudowa mostu oraz budowa 7,8 km chodników.


andrzej lagozny 5
Aby inwestycje mogły się rozpocząć niezbędne jest opracowanie tzw. dokumentacji.

Andrzej Łagożny: Tak. Przystępując do uczestnictwa w różnych naborach, musimy mieć dokumentację na to oraz zabezpieczony wymagany wkład własny. W roku 2019 opracowano dokumentacje projektowe na drogi w miejscowościach Sól - Bidaczów Stary, Teodorówka - Komodzianka - Chłopków, Żabno w kierunku granicy z powiatem krasnostawskim, Szopowe - Górniki - Stanisławów, Korchów - Chmielek, Załawcze - Rokitów - Żurawie - Czernięcin.

Myśląc o dalszych inwestycjach w infrastrukturę drogowa powiatu biłgorajskiego, w roku 2019, złożyliśmy wnioski o dofinansowanie zadań drogowych do Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2020 - 2021. Chodzi o trzy zadania, tj. przebudowę drogi powiatowej Nr 2901L Zagroble - Czernięcin i Nr 2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin (10,4 km); przebudowę drogi powiatowej Nr 2948 L od drogi wojewódzkiej 849 - Stanisławów i drogi powiatowej Nr 2949L Krasnobród - Długi Kąt (12,5 km) oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 2956L Płusy - Babice i drogi powiatowej Nr 2953L Babice Susiec (5 km).

Rok 2020...
Andrzej Łagożny: Nabieraliśmy rozmachu w inwestycjach drogowych. Zakończono dwie duże inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych, które zostały rozpoczęte w roku poprzednim tj. przebudowa ciągu dróg powiatowych na trasie Gródki - Gilów - Hosznia - Teodorówka - Komodzianka - Chłopków (około 18 km) i przebudowę drogi powiatowej Biszcza - Tarnogród (około 6 km)

W ramach tego Funduszu, rozpoczęto trzy duże inwestycje których okres realizacji przewidziany jest na 2021 rok. Są to przebudowa dróg powiatowych na trasie Zagroble - Załawcze - Rokitów - Żurawie - Gaj Czernięciński - Wólka Czernięcińska (10,5 km), przebudowa dróg powiatowych na trasach: Długi Kąt - w kierunku na Krasnobród oraz Szopowe - Górniki - Stanisławów (razem 12,5 km) i przebudowa dróg powiatowych na odcinku Babice - Dorbozy (5 km).

Oprócz zadań z FDS wykonano w roku 2020 remonty dróg powiatowych. Chodzi o remont drogi powiatowej na trasie Lipiny Dolne - Potok Górny (około 1,5 km), drogi powiatowej w Woli Kulońskiej (1 km), drogi na odcinku Majdan Stary - Zanie (1,1 km), drogi w miejscowości Zagrody Dąbrowickie oraz inwestycji w Biłgoraju. W mieście ważnym zadaniem była przebudowa skrzyżowania ul. Lubelskiej i ul. Nadstawnej, a przy ul. Bartoszewskiego dokonano remontu chodnika.

Bardzo potrzebnymi potrzebnymi pracami były remonty mocno zdewastowanych odcinków dróg w miejscowościach Kol. Teodorówka, Smoryń, Pulczynów, Wola Kątecka w kierunku do Żelebska o łącznej długość 13,2 km.

andrzej lagozny 1
Bez dokumentacji ani rusz...

Andrzej Łagożny: W roku 2020 opracowano dokumentacje projektowe na remont ul. Nadstawnej w Biłgoraju, remont mostu na ul. Granicznej, remont mostu na ul. Lubelskiej, projekt przebudowy drogi 2908L Bononia - Wola Radzięcka oraz drogi powiatowej 2947L Zwierzyniec - Tereszpol

Na te wszystkie inwestycje przeznaczyliśmy w roku 2020 ponad 25,5 mln. zł. Realizacja zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych przez ZDP z budżetu powiatu - 9,6 mln zł i środki zewnętrzne - 12,1 mln zł, w tym pomoc finansowa i rzeczowa gmin - 3,4 mln, budżet państwa – 8,4 mln zł. Razem ponad 21,5 mln zł zł.

Łączne nakłady finansowe na drogi powiatowe 2020 roku (zadania utrzymaniowe i inwestycyjne) wyniosły 25,58 mln zł, na inwestycje gdzie inwestorem był ZDP 21, 8 mln zł i na inwestycje gdzie inwestor były gminy - 3,7 mln zł.

Główne efekty rzeczowe z roku 2020?
Andrzej Łagożny: Nawierzchni bitumiczne (remonty i przebudowa) - 36,2 km, przebudowa skrzyżowania ronda i budowa nowych prawie 11 km chodników. W sprawie realizacji zadań drogowych zawarto 22 porozumienia z gminami.

W roku 2020 złożyliśmy także wnioski o dofinansowanie zadań drogowych do Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2021 - 2022. Czyli na budowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2944L Podsośnina Łukowska - Tarnogród (4,9 km), przebudowę drogi Nr 2908L Bononia - Wola Radzięcka (6,3 km) oraz drogi Nr 2929 L Dereźnia - Budziarze (3 km).

Jak ważna była w Biłgoraju inwestycja w rondo Nadstawna - Lubelska?
Andrzej Łagożny: Tutaj w grę wchodziła przebudowa skrzyżowania ulic Lubelskiej i Nadstawnej. Skrzyżowanie tych ulic jest jednym z newralgicznych w Biłgoraju. To wyjazd z osiedla domów wielorodzinnych - Osiedla Nadstawna, wyjazd z centrum Miasta Biłgoraj - Placu Wolności oraz ulicy Moniuszki, która prowadzi na Osiedle Bojary i łączy Biłgoraj z miejscowościami Gromada i Majdan Gromadzki oraz Nadrzecze. To także jedna z dróg wylotowych w kierunku Lublina. O budowę w tym miejscu skrzyżowanie typu rondo od lat zabiegali mieszkańcy. Inwestorem zadania był powiat biłgorajski, a współfinansował go samorząd miasta Biłgoraja.

Cel nadrzędny przebudowy tego skrzyżowania to zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, zwiększenie płynności przejazdu przez z jednoczesnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na całej ulicy Lubelskiej. Koszt inwestycji wyniósł 1,1 mln zł.

Rozmowę będziemy kontynuować. Kolejna część wywiadu, obejmująca rok 2022 i plany na rok 2023 za tydzień.