Uprzejmie zapraszam na LI sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Biłgoraju za rok 2022.
5. Sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Biłgorajskiego na lata 2021 – 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Józefów na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowych w 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
11. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Link do transmisji >>KLIKNIJ<<