Zgodnie z art. 9 powyższej ustawy nowelizującej wytwórca odpadów prowadzący przed dniem wejścia w życie ustawy w/w działalność mógł prowadzić tę działalność  w dotychczasowym zakresie do dnia 31 grudnia 2010r. W tym terminie (tj. do dnia 31 grudnia 2010r.) był obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydane takiemu wytwórcy odpadów przed dniem wejścia w życie ustawy wygasły z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2010r.

W związku z powyższym informujemy, iż nowe decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami wydawane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Spokojna 4, 20 – 074 Lublin. Bliższe informacje  w powyższej sprawie można uzyskać w Departamencie Rolnictwa i Środowiska ul. Czechowska 19 w Lublinie pok. 220 lub 218 lub pod numerami telefonów: (81) 44-16-725, lub 44-16-721. Informacje w powyższej sprawie można również uzyskać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.um.bip.lublin.pl w zakładce Urząd Marszałkowski / Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Marszałkowski / Karta informacyjna - zatwierdzenie programu gospodarki odpadami.