6 września br. wchodzi w życie ustawa o petycjach, uchwalona 11 lipca 2014 r. Określa ona zasady i warunki składania oraz rozpatrywania petycji, których adresatem będą wszelkie organy publiczne, w tym samorządy terytorialne i ich jednostki oraz organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych. Petycje mogą być składane przez obywateli, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne w tym organizacje pozarządowe. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.