1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.

6.Zapoznanie się z roczną oceną działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biłgoraju, w Biszczy i w Józefowie.

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

10.Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

11.Wnioski i oświadczenia Radnych.

12.Sprawy różne.

13.Zamknięcie obrad.