Strona wykorzystuje pliki cookies,
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony.
 

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Language - język

Powiat Biłgorajski jest organem prowadzącym dla:
 
 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju,
 • Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
 • Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju,
 • Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju,
 • Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju,
 • Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju,
 • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Biłgoraju.
Podstawowe informacje dotyczące jednostek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 41/43

logo ONZI Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju liczy łącznie 27 oddziałów, w których kształci się 817 uczniów. W związku z reformą oświaty Powiatowe Gimnazjum zostało włączone do I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju. W obecnym roku szkolnym w kl. III gimnazjum uczy się 71 uczniów w 2 oddziałach.

Liceum Ogólnokształcące o profilach /rozszerzeniach:

 • architektonicznym,
 • politechnicznym
 • ekonomicznym,
 • humanistycznym z rozszerzonym j. angielskim,
 • prawniczym,
 • medycznym z rozszerzonym j. angielskim,
 • medyczym z rozszerzoną matematyką,
 • mundurowym,
 • medycznym,
 • ekonomiczno-prawniczym.
Szkoła dysponuje internatem, stołówką, skomputeryzowaną biblioteką szkolną z centrum multimedialnym, strzelnicą, kompleksem boisk wielofunkcyjnych, siłownią i halą sportową.
Ponadto szkoła prowadzi współpracę międzynarodową: polsko-niemiecką, polsko-bułgarską oraz polsko-rosyjską.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, ul. Przemysłowa 23

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących liczy łącznie 30 oddziałów w których kształci się 686 uczniów.
W skład zespołu wchodzą:
 • Technikum kształcące w zawodach:
-        technik żywienia i usług gastronomicznych,
-        technik handlowiec,
-        technik hotelarstwa, 
-        technik obsługi turystycznej,
-        technik technologii odzieży,
-        technik mechanik,
-        technik kelner,
-        technik organizacji reklamy,
-        technik usług fryzjerskich,
-        technik przemysłu mody.
      
 • Branżowa Szkoła I Stopnia, kształcąca w zawodach:
-        kucharz
-        ślusarz
-        wielozawodowa: piekarz, cukiernik, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, kucharz, sprzedawca, stolarz, fotograf.
 • Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie: technik administracji
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Ponadto szkoła prowadzi kursy kwalifikacyjne:
 • Sporządzanie potraw i napojów,
 • Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
Szkoła dysponuje internatem mogącym pomieścić 180 osób oraz zapleczem warsztatowym do prowadzenia zajęć praktycznych. Do dyspozycji uczniów jest również biblioteka, siłownia i sala gimnastyczna oraz nowoczesny kompleks sportowy.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 98

logo RCEZRegionalne Centrum Edukacji Zawodowej posiada łącznie 35 oddziałów i kształci obecnie 965 uczniów w następujących typach szkół:
 • Technikum Mechaniczno – Elektryczne kształcące w zawodach:
     -        technik elektryk,
     -        technik elektronik,
     -        technik informatyk,
     -        technik pojazdów samochodowych,
     -        technik mechatronik,
     -        technik ekonomista
 • Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodach:
-        mechanik pojazdów samochodowych,
-        elektromechanik pojazdów samochodowych,
-        elektryk
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Ponadto szkoła prowadzi kursy kwalifikacyjne:
 • Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • Diagnozowanie oraz naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
 • Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
Szkoła dysponuje internatem, mogącym pomieścić 108 osób.
Przy szkole funkcjonuje również Centrum Kształcenia Praktycznego.
CKP zaprojektowano jako placówkę realizującą proces kształcenia zawodowego, łączącą kształcenie praktyczne i teoretyczne w całość.
Szkoła posiada również autodrom, gdzie funkcjonuje miasteczko ruchu drogowego oraz odbywają się zawody kartingowe i samochodowe.

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju ul. Cegielniana 24

logo ZSBiOZespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących liczy 28 oddziałów, do których uczęszcza łącznie 777 uczniów.
W zespole funkcjonują:
Liceum Ogólnokształcące o profilach /rozszerzeniach:
 • humanistyczno-psychologiczny,
 • matematyka - geografia - j. angielski,
 • medyczny,
 • matematyka - fizyka - informatyka,
 • biologia - chemia - j. angielski,
 • humanistyczno-językowy,
 • ekonomiczno-sportowy.
Technikum Budowlane, kształcące w zawodzie:
 • technik budownictwa.
Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodach:
 • murarz - tynkarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • dekarz.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 
Szkoła dysponuje internatem, stołówką, halą sportową, pływalnią, biblioteką.

Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju, ul. „Wira” Bartoszewskiego 10

logo ZSS Zespół funkcjonuje w budynku przy ulicy „Wira” Bartoszewskiego 10. Część zajęć prowadzona jest w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce.
Kształceniem specjalnym objętych jest 52 wychowanków w następujących typach szkół:
 • Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałami Gimnazjum Specjalnego,
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
 • Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy.
Jest placówką oświatową dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Edukacją obejmują dzieci i młodzież z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, jak również dzieci z autyzmem.
Szkoły oferują swoim uczniom:
 • indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne i specjalistyczne wspierające rozwój dziecka:
-        terapia logopedyczna
-        terapia psychologiczna
-        terapia ruchowa
-        komunikacja alternatywna i wspomagająca
-        dogoterapia
-        Integracja Sensoryczna
-        terapia grupowa Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
-        trening słuchowy metodą Johansena dla dzieci z autyzmem
 • możliwość rozwijania swoich zainteresowań: zajęcia artystyczne - koło muzyczne, teatralne, taneczne, sportowe, zajęcia komputerowe, wycieczki szkolne,
 • wykwalifikowaną, z bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, życzliwą kadrę pedagogiczną,
 • wsparcie terapeutyczne obejmujące porady i wskazówki dla rodziców i opiekunów.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 41/43

 logo PPP

Poradnia pracuje od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 18.00, w piątki od 7.30 do 16.00.

Poradnia jest publiczną placówka oświatową, zajmującą się:

 • diagnozą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
 • terapią indywidualną, rodzinną, grupową,
 • profilaktyką i psychoedukacją,
 • doradztwem edukacyjno-zawodowym,
 • wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

Udziela pomocy:

 • dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkoli i szkół oraz ich rodzicom, zamieszkującym na terenie powiatu biłgorajskiego,
 • uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu biłgorajskiego.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców, prawnych opiekunów, pełnoletnich uczniów. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Poradnia świadczy usługi w zakresie:

1. Diagnozy dzieci i młodzieży:

 • badania psychologiczne (możliwości intelektualne, trudności emocjonalne, dojrzałość szkolna, trudności szkolne, specyficzne trudności w uczeniu się)
 • badania pedagogiczne (dojrzałość szkolna, trudności w nauce, specyficzne trudności
  w uczeniu się)
 • badania logopedyczne dzieci z zaburzeniami mowy,
 • badania zainteresowań i preferencji zawodowych,
 • diagnoza integracji sensorycznej (S-I).

2. Terapii indywidualnej i grupowej:

 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią, z deficytami w rozwoju psychoruchowym,
 • zajęcia dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) i zaburzeniami koncentracji uwagi (ADD),
 • terapia metodą EEG Biofeedback,
 • zajęcia dla dzieci autystycznych,
 • zajęcia dla dzieci zdolnych,
 • terapia logopedyczna dzieci z zaburzonym rozwojem mowy
 • zajęcia dla dzieci z niedosłuchem,
 • terapia integracji sensorycznej (S-I),
 • terapia rodzin,
 • terapia zaburzeń emocjonalnych i trudności w rozwoju osobowości dzieci i młodzieży.

3. Doradztwa:

 • doradztwo psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, rodziców
  i nauczycieli,
 • doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu, w tym dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4. Profilaktyki:

 • upowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki a także z zakresu rozwoju
  i stymulacji mowy,
 • warsztaty szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli rozwijające umiejętności wychowawcze,
 • zajęcia aktywizujące wybór zawodu dla młodzieży,
 • zajęcia psychoedukacyjne z grupami klasowymi na terenie szkół rozwijające umiejętności interpersonalne, radzenia sobie z agresją i przemocą w relacjach społecznych.

Pracownicy poradni udzielają też wsparcia w sytuacjach kryzysowych, uczestniczą
w mediacjach, udzielają porad i konsultacji, prowadzą działalność informacyjną.

W poradni działają ponadto:

 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Psychoruchowego,
 • Punkt Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Uzależnieniami i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,
 • Szkoła dla Rodziców,
 • Młodzieżowy Telefon Zaufania,

Poradnia wydaje:

 • opinie psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne po przeprowadzonych badaniach,
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Budynek poradni jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poradnia posiada dziewięć gabinetów z przeznaczeniem do indywidualnych zajęć diagnostyczno-terapeutycznych oraz pomieszczenie do grupowych zajęć terapeutycznych. Praca prowadzona jest w estetycznych i dobrze wyposażonych gabinetach. Poradnia posiada sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie do prowadzenia diagnozy i terapii (cyfrowe korektory mowy, platforma do badania zmysłów, EEG Biofeedback), nowoczesne pomoce do zajęć indywidualnych i grupowych.

Od grudnia 2017 placówka została powołana do pełnienia w powiecie roli wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego i realizuje rządowy program "Za życiem".
W ramach programu przez okres 5 lat będą prowadzone zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, ul. „Wira” Bartoszewskiego 10

logo MDKMłodzieżowy Dom Kultury jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą, której zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie zajęć pozaszkolnych.Ofertę programową placówki stanowią zajęcia o charakterze artystycznym, w których mogą uczestniczyć – niezależnie od miejsca zamieszkania – dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie i młodzież.
Podstawowe formy pracy placówki to zajęcia zbiorowe z zakresu:
 • tańca,
 • plastyki,
 • muzyki,
 • dziennikarstwa,
 • teatru.
 Zajęcia te mają na celu rozbudzać zainteresowania, zachęcać do wspólnego działania, rozwijać zainteresowania i fascynacje poprzez czynny udział w warsztatach oraz samodzielną działalność twórczą pod czujnym okiem specjalistów a także samodzielną organizację wielu imprez dla środowiska lokalnego, takich jak: koncerty, wernisaże, wystawy, konkursy, spektakle, turnieje.
Na zajęcia organizowane przez placówkę uczęszcza ponad 700 uczniów z terenu Miasta Biłgoraj i innych miejscowości Powiatu Biłgorajskiego.

Odwiedza nas 167 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 94
tel: (84) 688-20-00, fax: (84) 688-20-09,
e-mail: sekretariat@bilgorajski.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30