Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Language - język

Powiat Biłgorajski jest organem prowadzącym dla:
 
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju,
 • Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
 • Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju,
 • Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju,
 • Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju,
 • Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju,
 • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Biłgoraju.
Podstawowe informacje dotyczące jednostek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 41/43

logo ONZZespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju liczy łącznie 35 oddziałów, w których kształci się 1097 uczniów.
W skład zespołu  wchodzą:
 • Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • Powiatowe Gimnazjum
Szkoła dysponuje internatem, stołówką, skomputeryzowaną biblioteką, strzelnicą, kompleksem boisk wielofunkcyjnych, siłownią i halą sportową.
Ponadto szkoła prowadzi współpracę międzynarodową: polsko-niemiecką, polsko-bułgarską oraz polsko-rosyjską.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, ul. Przemysłowa 23

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących liczy łącznie 30 oddziałów w których kształci się 711 uczniów.
W skład zespołu wchodzą:
 • Technikum kształcące w zawodach:
-        technik żywienia i usług gastronomicznych,
-        technik handlowiec,
-        technik hotelarstwa, 
-        technik obsługi turystycznej,
-        technik technologii odzieży,
-        technik mechanik,
-        technik kelner,
-        technik organizacji reklamy,
-        technik usług fryzjerskich,
-        technik przemysłu mody.
      
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa, kształcąca w zawodach:
-        kucharz
-        ślusarz
-        wielozawodowa: piekarz, cukiernik, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, kucharz, sprzedawca.
 • Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie: technik administracji
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Ponadto szkoła prowadzi kursy kwalifikacyjne:
 • Sporządzanie potraw i napojów,
 • Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
Szkoła dysponuje internatem mogącym pomieścić 180 osób oraz zapleczem warsztatowym do prowadzenia zajęć praktycznych. Do dyspozycji uczniów jest również biblioteka, siłownia i sala gimnastyczna. Obecnie trwa budowa boiska wielofunkcyjnego.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 98

logo RCEZRegionalne Centrum Edukacji Zawodowej posiada łącznie 37 oddziałów i kształci obecnie 1037 uczniów w następujących typach szkół:
 • Technikum Mechaniczno – Elektryczne kształcące w zawodach:
-        technik elektryk,
-        technik elektronik,
-        technik informatyk,
-        technik pojazdów samochodowych,
-        technik mechatronik,
-        technik handlowiec,
-        technik ekonomista
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach:
-        mechanik pojazdów samochodowych,
-        elektromechanik pojazdów samochodowych,
-        elektromechanik,
-        elektryk
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Ponadto szkoła prowadzi kursy kwalifikacyjne:
 • Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • Diagnozowanie oraz naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
 • Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
 • Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
Szkoła dysponuje internatem, mogącym pomieścić 108 osób.
Przy szkole funkcjonuje również Centrum Kształcenia Praktycznego.
CKP zaprojektowano jako placówkę realizującą proces kształcenia zawodowego, łączącą kształcenie praktyczne i teoretyczne w całość.
Szkoła posiada również autodrom, gdzie funkcjonuje miasteczko ruchu drogowego oraz odbywają się zawody kartingowe.

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, ul. Cegielniana 24

logo ZSBiOZespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących liczy 31 oddziałów, do których uczęszcza łącznie 868 uczniów.
W zespole funkcjonują:
Liceum Ogólnokształcące
Technikum Budowlane, kształcące w zawodzie:
 • technik budownictwa.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach:
 • murarz - tynkarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • dekarz.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Ponadto szkoła prowadzi kurs kwalifikacyjny:
 • Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
Szkoła dysponuje internatem, stołówką, halą sportową, pływalnią, biblioteką.

Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju, ul. „Wira” Bartoszewskiego 10

logo ZSS Zespół funkcjonuje od września 2016r. w budynku przy ulicy „Wira” Bartoszewskiego 10. Część zajęć prowadzona jest w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce.
Kształceniem specjalnym objętych jest 36 wychowanków w następujących typach szkół:
 • Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Gimnazjum Specjalne,
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
 • Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy.
Jest placówką oświatową dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Edukacją obejmują dzieci i młodzież z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, jak również dzieci z autyzmem.
Szkoły oferują swoim uczniom:
-  indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne i specjalistyczne wspierające rozwój dziecka:
-        terapia logopedyczna
-        terapia psychologiczna
-      terapia ruchowa
-        komunikacja alternatywna i wspomagająca
-        dogoterapia
-        Integracja Sensoryczna
-        terapia grupowa Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
-        trening słuchowy metodą Johansena dla dzieci z autyzmem
- możliwość rozwijania swoich zainteresowań: zajęcia artystyczne - koło muzyczne, teatralne, taneczne, sportowe, zajęcia komputerowe, wycieczki szkolne,
- wykwalifikowaną, z bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, życzliwą kadrę pedagogiczną,
- wsparcie terapeutyczne obejmujące porady i wskazówki dla rodziców i opiekunów.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 41/43

 logo PPPPoradnia Psychologiczno – Pedagogiczna świadczy pomoc psychologiczno – pedagogiczną i logopedyczną dla uczniów szkół z terenu powiatu.
Swoim zasięgiem obejmuje szkoły i placówki na terenie Biłgoraja oraz z 13 gmin powiatu biłgorajskiego: Aleksandrów, Biłgoraj-gmina, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol, Turobin.
Poradnia zapewnia także pomoc w Biłgoraju: Ośrodkowi dla Dzieci Niepełnosprawnych, Wiosce Dziecięcej SOS, Domowi Małego Dziecka “Puchatek” i Specjalnemu Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu w Biłgoraju.
Poradnia dysponuje nowoczesnych sprzętem. W swoim wyposażeniu posiada m.in. korektory  mowy,  EEG Biofeedback, platformy do badania zmysłów, echokorektory cyfrowe do pracy  z dziećmi jąkającymi się.
Poradnia wprowadziła wiele nowatorskich form pracy takich jak konferencje dla rodziców dzieci z ADHD; prowadzenie zajęć z dziećmi zdolnymi; sprawowanie opieki instruktażowo-konsultacyjną nad zespołami logopedycznymi w terenie oraz szkolenia w terenie dla nauczycieli logopedów.
Placówka realizuje zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (zorganizowane zostały 3 zespoły wczesnego wspomagania, stworzono gabinet wczesnej interwencji logopedycznej), terapii uzależnień (prowadzony jest  punkt w PPP oraz punkty konsultacyjne w gminach dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami, gabinet terapii rodzin, terapii pedagogicznej).
Liczba dzieci i młodzieży przyjętych przez poradnię w roku szkolnym 2015/2016 na diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną oraz objętych różnego rodzaju formami pracy terapeutycznej – 1427
Liczba uczniów objętych w roku szkolnym 2015/2016 grupowym poradnictwem w formie różnego rodzaju zajęć psychoedukacyjnych prowadzonych w szkołach i poradni – 1815
W ostatnim roku zwiększony został zakres pomocy terapeutycznej udzielanej dzieciom
i młodzieży, a także rodzicom (terapie rodzin, „Szkoła dla rodziców”). Placówka odpowiada na zapotrzebowanie szkół w zakresie działań profilaktycznych, wzbogacana jest oferta zajęć psychoedukacyjnych i szkoleń dla nauczycieli, pracownicy poradni coraz częściej pomagają w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych na terenie szkoły.

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, ul. „Wira” Bartoszewskiego 10

logo MDKMłodzieżowy Dom Kultury jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą, której zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie zajęć pozaszkolnych.Ofertę programową placówki stanowią zajęcia o charakterze artystycznym, w których mogą uczestniczyć – niezależnie od miejsca zamieszkania – dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie i młodzież.
Podstawowe formy pracy placówki to zajęcia zbiorowe z zakresu:
 • tańca,
 • plastyki,
 • muzyki,
 • dziennikarstwa,
 • teatru.
 Zajęcia te mają na celu rozbudzać zainteresowania, zachęcać do wspólnego działania, rozwijać zainteresowania i fascynacje poprzez czynny udział w warsztatach oraz samodzielną działalność twórczą pod czujnym okiem specjalistów a także samodzielną organizację wielu imprez dla środowiska lokalnego, takich jak: koncerty, wernisaże, wystawy, konkursy, spektakle, turnieje.
Na zajęcia organizowane przez placówkę uczęszcza ponad 700 uczniów z terenu Miasta Biłgoraj i innych miejscowości Powiatu Biłgorajskiego.

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.