Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r. str.1) zwany dalej jako „RODO" informuje, iż:

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest: Starosta Biłgorajski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju możliwy jest pod numerem tel. nr. 84 688 20 86 lub adresem email iod@bilgorajski.pl
  • Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązku prawnego ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c, RODO) w celu obsługi i realizacji sprawy oraz dopełnienia obowiązku określonego przepisami prawa,
  • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz i innych przepisów prawa stanowiących podstawę do realizacji zadań ustawowych,
  • Twoje dane osobowe będą udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz , iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
  • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości załatwienia sprawy.