Wypełniając obowiązek prawny uregulowany rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r. str.1) zwany jako „RODO" informuje, iż:

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest: Starosta Biłgorajski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju możliwy jest pod numerem tel. nr. 84 688 20 86 lub adresem email iod@bilgorajski.pl
  • Twoje dane będą przetwarzana na podstawie prawnej – art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
  • Celem przetwarzania Twoich danych jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju,
  • Twoje dane osobowe będą udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej,
  • Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji narodowej,
  • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,