komunikaty PCZK

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/ 1 Obszar województwo lubelskie powiat biłgorajski Ważność od godz. 18:00 dnia 09.01.2021 do godz. 09:00 dnia 10.01.2021 Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu od -6°C do -4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80% Uwagi Brak. Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Michał Folwarski.

powiat: biłgorajski Oblodzenie stopień: 1 prawd. 80% Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około od -3°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu od -4°C do -2°C. Uwagi: Brak. Ważne: Od: 2021-01-08 18:00 Do: 2021-01-09 09:00 synoptyk IMGW-PIB: Kamil Walczak Czas wydania: 2021-01-08 13:12 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie

Oblodzenie stopień: 1prawd. 80% Powiat Biłgorajski.
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntu około -4°C.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2021-01-07 19:00
Do: 2021-01-08 09:00
synoptyk IMGW-PIB: Michał Jaworski
Czas wydania: 2021-01-07 11:54
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 r. Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 54 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego. Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 22 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 54 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464) zarządza się, co następuje: § 1. W celu ochrony życia, zdrowia lub mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego. § 2.1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia 26 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2020 r. do godziny 19.00 i 1 stycznia 2021 r. od godziny 6.00. 2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2020 r. do godziny 19.00 i 1 stycznia 2021 r. od godziny 6.00 może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę. § 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów. 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz.U. poz. 1676, Dz. U. z 2017 r. poz. 2453, Dz. U. z 2018 r. poz. 2440, Dz. U. z 2019 r. poz. 2554, Dz. U. z 2020 r. poz. 556). § 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w prawie o wykroczeniach – na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 729, 1423, 2112, 956) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821, 1238, Dz. U. z 2018 r. poz. 79, Dz. U. z 2020 poz. 568, 1086, 2112, 956, 1517). § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie od dnia 26 grudnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.

Wojewoda Lubelski / - / Lech Sprawka

Godzina i data wydania: godz. 12:28 dnia 16.12.2020 r.
Nazwa biura: IMGW- PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Gęsta mgła/1
Obszar: powiaty: bialski(105), Biała Podlaska(105), biłgorajski(110), Chełm(108), chełmski(108), hrubieszowski(108), janowski(107), krasnostawski(108), kraśnicki(103), lubartowski(101), lubelski(104), Lublin(104), łęczyński(104), łukowski(105), opolski(103), parczewski(102), puławski(103), radzyński(103), rycki(103), świdnicki(102), tomaszowski(108), włodawski(106), zamojski(108), Zamość(108)
Ważność: od godz. 21:00 dnia 16.12.2020 do godz. 09:00 dnia 17.12.2020
Przebieg: Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami do 100 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk: Michał Folwarski