Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa (RO)

pokój

688-20-50

Kierownik - Marek Konopka

e-mail: mkonopka@bilgorajski.pl

Wydawanie koncesji na pozyskanie kopalin, rekultywacja gruntów zdewastowanych

206

688-20-50

Monika Smagała

e-mail: msmagala@bilgorajski.pl

Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zgłaszanie instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu, zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym handlu uprawnieniamido emisji do powietrza gazów cieplarnianych

206

 

688-20-71

Edyta Żmijan
email: ezmijan@bilgorajski.pl

 

206

688-20-72

Barbara Kloc

e-mail: bkloc@bilgorajski.pl

Zezwolenia na zbieranie i unieszkodliwianie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Spółki Wodne

206

688-20-72

Danuta Kuszka

e-mail:dkuszka@bilgorajski.pl

Janusz Biszczanik

e-mail:jbiszczanik@bilgorajski.pl

Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Gospodarka łowiecka

205

688-20-71

Elżbieta Ozga

e-mail: eozga@bilgorajski.pl

Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, nadzór nad zalesieniami, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb, zezwolenia na wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolniczej, rejestracja zwierząt egzotycznych

206

Tomasz Kulesza email: tkulesza@bilgorajski.pl

Jan Budzyński email: jbudzynski@bilgorajski.pl

Jerzy Pawłowski email: jpawlowski@bilgorajski.pl

Dariusz Słupski email: dslupski@bilgorajski.pl

Jan Ksiądz email: jksiadz@bilgorajski.pl

Waldemar Kutryn email: wkutryn@bilgorajski.pl

Jerzy Bryła email: jerzybryla@bilgorajski.pl

Jan Bryła email: janbryla@bilgorajski.pl

Andrzej Furmanek e-mail: afurmanek@bilgorajski.pl