Źródło finansowania: Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFS.

Okres realizacji projektu: 01.01 - 31.12.2016r.

Całkowita wartość projektu

2 108 701,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

2 108 701,00 zł

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim.

Miejsce realizacji: Powiat Biłgorajski.

Opis zadań, korzyści: Działania kosztowe:

  • staże - 222 osoby
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 30 osób
  • bon na zasiedlenie - 10 osób
  • szkolenie grupowe pn. „Kasjer z obsługą komputera i terminali płatniczych" - 10 osób

Korzyści:

  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób niepełnosprawnych - min. 1 osoba,
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób długotrwale bezrobotnych - min. 27 osób,
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób bezrobotnych (poza długotrwale bezrobotnymi, niepełnosprawnymi i o niskich kwalifikacjach) - min. 25 osób,
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób o niskich kwalifikacjach - min. 64 osoby.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju zgodnie z zakresem obowiązków.

Opracował: Powiatowy Urzad Pracy w Biłgoraju PUP)