Etap realizacji projektu:
Realizacja projektu - projekt w toku.

Źródło finansowania, program:
Osi priorytetowej 9 Rynek pracy regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników
Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.

Okres realizacji: 01.07.2021r. - 31.12.2022r.

Całkowita wartość projektu: 3 503 274,44 zł
Wartość dofinansowania: 3 503 274,44 zł
Wartość wkładu własnego: 0,00 zł

Cel realizacji projektu:
Zwiększenie aktywności zawodowej, dostępu do zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 134 (67 kobiet i 67 mężczyzn) osób bezrobotnych z terenu powiatu biłgorajskiego poprzez aktywizację zawodową w ramach wparcia wynikającego z IPD, tj. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, staży, prac interwencyjnych, wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz jednorazowych środków na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, szkoleń zawodowych do 31.12.2022 r. spośród 297 osób, w tym min. 179 osób znajdujących się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy oraz min. 5 osób odchodzących z rolnictwa.

Miejsce realizacji:
Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
ul. Bohaterów Monte Cassino 38
23 - 400 Biłgoraj

Opis zadań, zakresu, korzyści:
Wszyscy uczestnicy przed skierowaniem na szkolenia, na staż lub subsydiowane zatrudnienie będą objęci następującymi formami wsparcia:

FORMY BEZKOSZTOWE:
- Indywidualny Plan Działania
- pośrednictwo pracy
- poradnictwo zawodowe (dotacje)

FORMY KOSZTOWE:
Szkolenia zawodowe - 100 osób
Tematy szkoleń zaproponowane na podstawie analizy lokalnego rynku prac:
- Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
- Uprawnienia elektroenergetyczne grupa EI
- Kasjer z certyfikatem ECDL (BASE)
- Spawacz MAG
- Operator koparko ładowarki wszystkie klasa III
- Kucharz z elementami przygotowywania posiłków typu fast food z egz. Czeladniczym
- Kasjer z certyfikatem ECDL (BASE)
- Księgowość komputerowa w małej firmie z Certyfikatem ECDL (BASE)

Staże zawodowe średnio 5 miesięcy - 145 osób
Wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej - 42 osoby
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 29 osób
Prace interwencyjne - 44 osoby

TRWAŁOŚĆ I WPŁYW REZULTATÓW PROJEKTU
1. Liczba. osób pracujących po opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny rachunek 45% - 134 osób, w tym liczba osób pracujących dla:
- liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 28%
- liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 19%
2. Liczba. osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla objętych wsparciem w programie 32% - 96 osób, w tym liczba osób, które uzyskały kwalifikacje dla:
- liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 32%
- liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 27%
3. Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu - 22% - 2 osoby Zobowiązanie uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej rozpoczętej w ramach projektu co najmniej przez okres 12 m-cy od dn. faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (uwzględniając przepisy wydłużające ten okres ze względu na stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19).

Koordynator i inne osoby zaangażowane w projekt, zespół projektowy

Link do oficjalnej/głównej strony projektu: https://bilgoraj.praca.gov.pl/-/15501518--aktywnosc-i-praca-vii-

Osoba wprowadzająca dane: Katarzyna Linert – koordynator