Dofinansowanie: 6 516 453,08 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 10 860 755,13 zł.

Przebudowa dotyczy odcinka drogi w km 6+575 – 10+860, obejmuje wykonanie następujących robót:

- roboty rozbiórkowe, (nawierzchnia, podbudowa, przepusty),
- wycinkę samosiewów, wycinkę drzew kolidujących z elementami wyposażenia drogi,
- roboty ziemne (zdjęcie warstwy humusu, wykopy i nasypy),
- przebudowę nawierzchni, wykonanie poboczy utwardzonych, poszerzenia jezdni,
- wykonanie chodników, zjazdów publicznych i indywidualnych,
- przebudowa i remont przepustów pod korona drogi, przebudowa skrzyżowań, wykonanie peronów i zatok autobusowych,
- wykonanie przejść dla pieszych z oświetleniem dedykowanym i systemem fakturowych oznaczeń,
- oczyszczanie i profilowanie istniejących rowów, wykonanie nowych rowów, umocnienie dna i skarp rowów,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, montaż urządzeń BRD,
- roboty wykończeniowe (plantowanie , obsianie).

ksiezpol harasiuki poprawione