onz bilgoraj maleKonrad Deryło i Piotr Łaba z I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju zostali laureatami Konkursu Matematycznego organizowanego przez Instytut Techniczno-Informatyczny Uczelni Państwowej w Zamościu. Patronat nad konkursem objął Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Informacje o geoportalu powiatowym zostały przeniesiony pod nowy adres: https://geoportal.bilgorajski.pl/

Za utrudnienie przepraszamy.

 

patronat pion

 

dokumenty do pobrania :

Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Starosty Powiatu Biłgorajskiego

>> POBIERZ <<

Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Biłgorajskiego

>> POBIERZ <<

Sprawozdanie z imprezy objętej Patronatem Honorowym Starosty Powiatu Biłgorajskiego

  >> POBIERZ <<

 

 

loga

W 2011 r. Powiat Biłgorajski w terminie od 1 czerwca do 31 października realizuje projekt „Kompleksowej termomodernizacji obiektów wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce”. Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa VIII - Infrastruktura społeczna, Działanie 8.4 - Pomoc społeczna. Zgodnie z podpisaną umową z Funduszem wartość projektu wynosi 1 676 864,50 zł, całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 1 636 515,13 zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 wynosi 1 237 532,74 zł, co stanowi 75,62% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny Powiatu Biłgorajskiego wynosi 398 982,39 zł., co stanowi 24,38% kosztów kwalifikowanych.

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony  www.biłgorajski.pl

Wstęp deklaracji
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej bilgorajski.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej bilgorajski.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
ul. Kościuszki 94
23-400 Biłgoraj

Data publikacji strony internetowej: 01-02-2020
Strona aktualizowana jest: na bieżąco.

Strona podmiotowa bilgorajski.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Zamieszczone na stronie głównej informacje, które zostały opublikowane przed 1 lutego 2020 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.

Ułatwienia na stronie podmiotowej biłgorajski.pl dla osób z niepełnosprawnościami

Strona posiada następujące ułatwienia:
•    podwyższony kontrast  (czarne tło, żółte litery),
•    możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
•    mapa strony,
•    focus wokół elementów nawigacyjnych,
•    użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
•    staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami.
Dostępność architektoniczna
Siedziba Starostwa Powiatowego w Biłgoraju mieści się w dwóch lokalizacjach:
ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj
•    Do budynku prowadzą wejścia od ulicy Kościuszki, ulicy Sikorskiego oraz parkingu
•    Do wejścia od ulicy Sikorskiego jest dodatkowo podjazd dla wózków,
•    Wejście jest zabezpieczone barierkami.
•    W budynku znajduje się widna.
•    Budynek składa się z 3 kondygnacji:
na parterze znajduje się:
1.    Biuro Obsługi i Informacji
2.    Wydział Komunikacji i Drogownictwa
3.    Wydział Architektury i Budownictwa
4.    Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
5.    Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,
6.    Kasa
na I piętrze znajduje się:
1.    Sekretariat
2.    Biuro Organizacji i Administracji
3.    Biuro ds. Komunikacji Medialnej, Informacji i Promocji
4.    Biuro Kadr
5.    Radcy Prawni
6.    Biuro Rady i Zarządu Powiatu
7.    Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
na II piętrze znajduje się:
1.    Biuro ds. Zamówień Publicznych
2.    Biuro Kontroli, Audytu i Analiz
3.    Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
4.    Biuro Informatyki i Obsługi Informatycznej
5.    Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich
6.    Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
7.    Wydział Inwestycji i Rozwoju
8.    Wydział Finansowy
•    Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku.
•    Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
•    Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
•    Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
•    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
•    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
ul. Kościuszki 87, 23-400 Biłgoraj
•    Do budynku prowadzi wejście od ulicy Kościuszki,
•    W budynku nie ma widy.
•    Budynek składa się z 3 kondygnacji, na wszystkich kondygnacjach znajduje się:
•    Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
W celu ułatwienia dostępu na parterze znajduje się Biuro Obsługi Interesanta
Dodatkowe informacje w tym m. innymi tłumacza migowego zamieszczone są w zakładce dla osób niepełnosprawnych zakładce :
https://www.bilgorajski.pl/dla-niepelnosprawnych
Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono 30 marca 2020 roku
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Leszek Grabias, adres poczty elektronicznej lgrabias@bilgorajski.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz  skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@bilgorajski.pl

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Wartość zadania 412 032 zł.

Zadanie sfinansowane ze środków własnych z wykorzystaniem pożyczki WFOŚiGW

w Lublinie. Fundusz umorzył kwotę 82 262,75 zł.

Dziś o godz.10.00 w  Starostwie Powiatowym w Biłgoraju posiedzenie Powiatowej Rady Lubelskiej Izby Rolniczej oficjalnie rozpoczął. Przewodniczący Piotr KiełbasaPodczas spotkania omawiane są ważne tematy, NIE TYLKO dla rolników m.in :

- procedury szacowania szkód klęskowych
- zasady promocji i sprzedaży produktów rolnych
- zasady funkcjonowania #KGW w powiecie biłgorajskim
- zasady zatrudniania cudzoziemców do prac sezonowych w świetle nowych przepisów zw. z COVID-19

W posiedzeniu uczestniczą. : Beata Strzałka Poseł na #SejmRP, Andrzej Szarlip Starosta Biłgorajski, Prezes Gustaw Jędrejek, Wiceprzewodniczący Bartłomiej Świtała, Dyrektor Jolanta Szałas, Barbara Wróbel z Lubelski Urząd Wojewódzki oraz przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Nadleśnictwo Biłgoraj, Lasy Państwowe.

Wartość zadania 725 389,78 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków własnych

z wykorzystaniem pożyczki WFOŚiGW w Lublinie ( Fundusz umorzył kwotę 19 184,10 zł) oraz dotacją Ministra Sportu i Turystyki w wysokości 150 000 zł.

Rozporządzenie nr 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego, UZASADNIENIE

Rozporządzenie nr 35 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, tomaszowskiego i zamojskiego, UZASADNIENIE

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie nr 2 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie nr 3 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie nr 2 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie nr 3 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie nr 2 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie nr 29 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie Nr 25 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, janowskiego i zamojskiego

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju  z dn. 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/1150 z dnia 3 sierpnia 2020 r.

(zobacz PODGLĄD klikając na mapę)

AKTUALNA mapa ASF w PL

mapa pogladowa asf

 

 

Wartość zadania 219398,91 zł

Zadanie zrealizowane w 2008r ze środków własnych z udziałem dotacji NFOŚiGW w wysokości 104 100 zł.

Wartość zadania 567 679,40 zł

Zadanie zrealizowane w latach 2008/2009 ze środków własnych z udziałem dotacji NFOŚiGW w wysokości 207 000 zł.

Wartość zdania 10 370 zł.

Zadanie zrealizowano ze środków własnych.

opr. J.Galan

logocppc

Powiat Biłgorajski realizuje projekt zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Okres realizacji projektu: do 27 kwietnia do 27 października 2020 r.

Cel projektu: zapewnienie najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom z terenu powiatu biłgorajskiego łatwego dostępu do nauki poza szkołą.    Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 100 000 złotych

Zakładane działania  w ramach realizacji projektu: zakup 33 laptopów, 5 tabletów, 20 szt. urządzeń do połączenia z internetem, zestaw urządzeń do wideokonferencji.

Zakupiony sprzęt zostanie przekazany 5 szkołom ponadgimnazjalnym powiatu biłgorajskiego.   

   Powiatowe Biuro Biznes Lubelskie

Zakres działań PBBL będzie m.in. polegał na współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu przy realizacji zadań związanych z promocją gospodarczą, obsługą inwestorów i eksporterów, a także z rozwojem przedsiębiorczości w regionie. Funkcjonowanie Biur ma się opierać na współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie i poszczególnych powiatów województwa lubelskiego przy współudziale szeroko rozumianych instytucji otoczenia biznesu.

MAPKA powiaty Biura Biznes Lubelskie

Cele:

 1. Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) z terenu województwa lubelskiego.
 2. Świadczenie usługi informacji i promocji gospodarczej,
 3. Udzielania wsparcia w zakresie działalności inwestycyjnej oraz zwiększania eksportu.

Zadania Powiatowego Biura Biznes Lubelskie:

 1. Audyt potencjału inwestycyjnego, gospodarczego i społecznego regionu.
 2. Organizacja wydarzeń promocyjno–informacyjnych, warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedsiębiorców, JST, IOB, jednostek naukowych.
 3. Przygotowywanie szkoleń i doradztwa dedykowanego dla kadr zarządzających przedsiębiorstwami z terenu województwa lubelskiego, w zakresie pozyskiwania partnerów biznesowych i wspomagającego rozszerzenie lub zmianę profilu działalności w kierunku eksportu produktów i usług.
 4. Organizacja udziału przedsiębiorców, JST, IOB itd. w konferencjach, kongresach, forach i seminariach krajowych dotyczących inicjatyw klastrowych i innych form współdziałania.
 5. Organizacja udziału przedsiębiorców, JST, IOB itd. w imprezach targowo – wystawienniczych regionalnych, krajowych i zagranicznych (w ujęciu branżowym                    i indywidualnym).
 6. Organizacja zagranicznych misji gospodarczych na rynki kluczowe i wysokiej szansy dla obecnych i potencjalnych eksporterów z regionu.
 7. Organizacja przyjazdowych wizyt studyjnych dla przedsiębiorców, JST, IOB  i innych potencjalnych kontrahentów (krajowe i zagraniczne).
 8. Opracowanie systemu przepływu oraz standaryzacji danych z zakresu informacji gospodarczej pomiędzy UMWL i instytucjami z regionu.
 9. Opracowanie i zakup analiz, raportów, i innych dokumentów ogólnodostępnych   i branżowych.
 10. Zapewnienie sprawnego systemu wsparcia oferowanego przedsiębiorcom w zakresie podjęcia decyzji o lokalizacji inwestycji lub rozwoju działalności eksportowej.
 11. Stworzenie wysokiej jakości, ogólnie dostępnej bazy danych dotyczącej publicznych  i prywatnych terenów inwestycyjnych.
 12. Opracowanie oraz aktualizacja bazy danych przedsiębiorców z regionu poszukujących inwestorów zewnętrznych.
 13. Monitoring potrzeb przedsiębiorców z regionu, w zakresie poszukiwania zewnętrznych odbiorców produktów i usług oraz zakup dostępu do krajowych i międzynarodowych baz.
 14. Organizacja wydarzeń oraz kampanii promocyjnych w celu prezentacji dobrych praktyk, dotyczących rozwoju przedsiębiorczości/sektorów kluczowych oraz wysokiej szansy.
 15. Promocja dobrych praktyk – dotyczy firm, które zainwestowały na Lubelszczyźnie.
 16. Realizacja kampanii promocyjnej kierowanej do środowisk biznesowych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, naukowych i mieszkańców regionów.
 17. Promocja gospodarczego wizerunku województwa lubelskiego podczas kluczowych wydarzeń i imprez w regionie i w kraju.
 18. Opracowanie założeń kontynuacji i realizacji programu promocji marek regionalnych.
 19. Promocja potencjału eksportowego Lubelszczyzny.
 20. Promocja oferty inwestycyjnej województwa lubelskiego.
 21. Podejmowanie działań w zakresie marketingu bezpośredniego oraz innych działań promocyjno–informacyjnych, kierowane do środowisk biznesowych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, naukowych i mieszkańców innych krajów.

Kontakt:

Imię nazwisko: Katarzyna Kobel

e-mail: kkobel@bilgorajski.pl

tel. 84 686 20 54

 

Wartość zadania 538 249,72 zł

Zadanie zrealizowano:

ze środków własnych – 169 124,86zł

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu i Turystyki – 200 000 zł

Dotacji Miasta Biłgoraja - 169 124,86 zł

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 94
 
tel: (84) 688-20-00, (84) 688-20-01,
fax: (84) 688-20-09
 
 
NIP Powiatu Biłgorajskiego: 918-199-38-47, Starostwa Powiatowego w Biłgoraju: 918-17-14-445
REGON Powiatu Biłgorajskiego: 950369014, Starostwa Powiatowego w Biłgoraju: 950371590

Wartość zadania 190 048,00 zł

Zadanie zrealizowano ze środków własnych.

Wartość zadania 65 578,12 zł

Zadanie zrealizowano:

ze środków własnych - 34 702,98 zł

dotacji Miasta Biłgoraj - 30 875,14 zł

loga
Inwestycje drogowe realizowane z udziałem środków UE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  Oś Priorytetowa V: Transport. Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy,  realizowana są  dwie  inwestycje :

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2943L Księżpol – Obsza, łączącej drogę wojewódzką Nr 835 w m. Księżpol    z drogą wojewódzką Nr 849 w m. Łukowa I Etap”

W odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców w dniu 1 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, przy ul. Tadeusza Kościuszki 87, rozpoczął swoje funkcjonowanie Punkt Obsługi Interesantów dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Głównym celem utworzenia Punktu Obsługi Interesanta jest fachowa, miła i sprawna obsługa klientów w sprawach związanych z działalnością urzędu.
 
POI został zlokalizowany z myślą o wygodzie interesanta ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych. Znajduje się on, bowiem na parterze starego budynku Starostwa i czynny jest w godzinach pracy urzędu.

Kontakt telefoniczny: 84 688 20 34

W Punkcie złożą Państwo kierowane do WGiGN pisma, otrzymają wstępną i kompetentną informację na temat trybu i sposobu załatwiania spraw, także wszystkie potrzebne wnioski, druki i formularze oraz pomoc w ich prawidłowym wypełnieniu. Ponadto w Punkcie Obsługi Interesanta dowiedzą się Państwo jakie dokumenty należy dołączyć do konkretnego wniosku oraz jakie formalnoprawne warunki należy spełnić, aby załatwić daną sprawę.

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko będzie można załatwić w Punkcie, ale w takich przypadkach zostaną Państwo skierowani do odpowiedniego pracownika.

 

loga

Podpisana umowa o dofinansowanie kolejnego projektu z RPO WL

W dniu 14.09.2010 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Biłgoraju a Zarządem Województwa Lubelskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (Umowa nr: RPLU.08.04.00-06-015/09-00).

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja obiektów wraz z modernizacją kotłowni  w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce

Biuro Komunikacji Medialnej, Informacji i Promocji

tel. 84 688 20 54 , e-mail : rzecznik@bilgorajski.pl

Insp. Grzegorz Winnicki
 
Insp. Katarzyna Kobel
 
logotyp "Powiat Bilgorajski" do pobrania - mały format
 
prośby o oficjalne zdjęcia Starosty i członków Zarządu Powiatu
prosimy kierować na adres : rzecznik@bilgorajski.pl

 

 

loga

Przebudowa drogi powiatowej 2943L

Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest przebudowa infrastruktury drogowej w powiecie biłgorajskim, w gminach Księżpol i Łukowa. Przebudowa drogi powiatowej nr 2943L prowadzona jest w dwóch etapach:

Etap I- zakończony w 2010 r.– obejmował realizację projektu w gminie Księżpol od km 0+000 do 6+710,00 (6,71 km) oraz w gminie Łukowa od km 6+710 do km 11+431,75 (4,722 km). Przebudowa w I etapie stanowiła 74,5% zakresu całości projektu.

Ważne informacje z zakresu cyberbezpieczeństwa:

Zachęcamy Państwa do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie chmura.gov.pl oraz w Biletynie Informacji Publicznej MC. W przypadku pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod adresem chmura.gov.pl.

13 zasad bezpiecznego Internetu (za: http://www.bezpiecznypc.pl/zapobieganie.php):

"Bezpieczeństwo w sieci to sprawa niezwykle istotna. Często słyszymy o namierzaniu kogoś przez Internet, o zawieraniu tragicznie kończących się znajomości albo utracie dużej ilości pieniędzy na produkty, które nigdy nie dotarły do klienta. Najczęściej jednak chodzi o zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju złośliwym oprogramowaniem oraz podłączającymi się pod różne pliki niechcianymi linijkami kodu. Tutaj znajdziecie wyliczone zasady, które pozwolą wam ograniczyć te zagrożenia i bezpiecznie korzystać z komputera oraz surfować po ulubionych stronach w sieci.

 • Pamiętaj o uruchomieniu firewalla. Najlepiej na poziomie średniej ochrony z możliwością ustalania reguł. Jeżeli nie jesteś pewien czy sobie poradzisz z ręczną obsługą reguł, możesz ustawić średni lub nawet wysoki poziom ochrony.
 • Zainstaluj i używaj oprogramowania przeciw wirusom i spyware. Najlepiej stosuj ochronę w czasie rzeczywistym.
 • Aktualizuj - oprogramowanie oraz bazy danych wirusów (dowiedz się czy twój program do ochrony przed wirusami posiada taką funkcję i robi to automatycznie, często nie mają jej programy darmowe).
 • Nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia.
 • Nie korzystaj ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali społecznościowych, które nie mają ważnego certyfikatu, chyba, że masz stuprocentową pewność z innego źródła, że strona taka jest bezpieczna.
 • Nie używaj niesprawdzonych programów zabezpieczających czy też do publikowania własnych plików w Internecie (mogą one np. podłączać niechciane linijki kodu do źródła strony).
 • Co jakiś czas skanuj komputer i sprawdzaj procesy sieciowe - jeśli się na tym nie znasz poproś o sprawdzenie kogoś, kto się zna. Czasami złośliwe oprogramowanie nawiązujące własne połączenia z Internetem, wysyłające twoje hasła i inne prywatne dane do sieci może się zainstalować na komputerze mimo dobrej ochrony - należy je wykryć i zlikwidować.
 • Sprawdzaj pliki pobrane z Internetu za pomocą skanera, nawet jeśli wydają się niezarażone (ostrożności nigdy za wiele).
 • Staraj się nie odwiedzać zbyt często stron, które oferują niesamowite atrakcje (pieniądze, darmowe filmiki, muzykę, albo łatwy zarobek przy rozsyłaniu spamu) - często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, trojany i inne zagrożenia.
 • Jeżeli musisz wejść na stronę niepewną z punktu widzenia bezpieczeństwa korzystaj z pośrednictwa bramek PROXY.
 • Ważna zasada dotycząca bezpieczeństwa osobistego: nie zostawiaj danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich.
 • Nie wysyłaj w e-mailach żadnych poufnych danych.
 • Pamiętaj, że żaden bank nie wysyła e-maili do swoich klientów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.

Najczęstsze rodzaje ataków wyłudzających dane (za www.home.pl):

Porównanie najpopularniejszych antywirusów – co wybrać, aby zabezpieczyć swój komputer lub smartfon (za www.home.pl):

Informacja NIK o wynikach kontroli pt. "Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w jednostkach samorządu terytorialnego"

Do tych zasad można jeszcze dodać jedną, niekoniecznie związaną bezpośrednio z Internetem. Jeżeli chcesz być pewien bezpieczeństwa swojego komputera nie podłączaj do niego dysków przenośnych ani kart pamięci nieznanego pochodzenia, nie podłączaj też swojego dysku do nieznanego komputera."

Projekt realizowany  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.3  Turystyka przyrodnicza.
 
Umowa o dofinasowanie nr RPLU.07.03.00-06-0011/17-00 zawarta 20.04.2018r./ Aneks nr 1  dnia 02.10.2018r.
 • Całkowita wartość projektu 2 925 960,58 zł
 • Dofinasowanie ze środków UE: 2 022 606,50 zł
 • Okres realizacji wg harmonogramu  2017-2019
Projekt realizowany jest w  partnerstwie przez:
 • Gminę Biłgoraj – Lider
 • Powiat Biłgorajski – Partner
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
 • Budowę drogi dla rowerów  w Korytkowie Dużym
 • Oznakowanie pionowe szlaku rowerowego
 • Zakup urządzeń wykorzystujących  technologię  rozszerzonej rzeczywistości
 • Zakup  audioprzewodników
 • Montaż monitoringu wizyjnego i systemu przepływu ludności
 • Utworzenie i uruchomienie serwisu informatycznego
 • Opracowanie koncepcji wyeksponowania  obiektów turystycznych w krajobrazie Gminy Biłgoraj
Cel projektu:
Celem realizacji projektu jest zwiększenie  atrakcyjności turystycznej  Gminy Biłgoraj poprzez wykorzystanie potencjału walorów środowiska przyrodniczego.
projektaktywnieiwirtualnie
Projekt jest obecnie w fazie przygotowania do realizacji. Po zrealizowaniu tej inwestycji w miejscowości Korytków Duży powstanie ponad 2 kilometry ścieżki rowerowej oraz zostanie oznaczonych przeszło 95 km ścieżek na terenie całej Gminy.

Zmienia się godziny pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Biłgoraju w następujący sposób - w dniu 19 kwietnia 2019 roku ustala sie czas pracy dla pracowników w godzinach 7.30 - 13.00.

Treść Zarządzenia Nr 28/2019 Starosty Biłgorajskiego na stronie BIP.

Mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych oraz zapisy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych informujemy o pełnej dostępności do siedziby Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94 dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada takie udogodnienia jak: podjazd dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku, wyznaczone miejsca parkingowe, windę z dostępem do wszystkich pięter urzędu, pochylnie na korytarzach, pomieszczenia higieniczno-sanitarne zapewniające przestrzeń manewrową dla osób niepełnosprawnych.

W celu nawiązania kontaktu osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z następujących sposobów środków komunikacji:

Osoby uprawnione, mogą skorzystać z nieodpłatnej usługi tłumaczeniowej (usługi tłumacza migowego) - opis poniżej.

 

Procedura określająca zapewnienie dostępu do świadczenia usług tłumacza migowego

§ 1.

Obsługa osób uprawnionych przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbywa się poprzez pomoc tłumacza języka migowego. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2192).

§ 2.

 1. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z ww. usługi zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Biurze Obsługi i Informacji Starosta Powiatowego w Biłgoraju (parter) ze wskazaniem metody komunikowania się. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, telefonicznie (84 688-20-01), faxem (84 688-20-09), e-mailem na adres: sekretariat@bilgorajski.pl, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed zamiarem skorzystania z ww. usługi, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 2. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do Procedury.

§ 3.

W przypadku korzystania przez osoby niesłyszące z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana w celu ułatwienia porozumiewania się i udzielenia pomocy w załatwieniu spraw - wizyta w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju nie musi być wcześniej uzgadniana.

§ 4.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, tut. Urząd zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 


 Na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.) w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju wyznaczono Koordynatora ds. dostępności.

koordynatorKontakt:

Pan Ireneusz Wilczyński – Inspektor ds. Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Biłgoraju 23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 94 - II piętro, pokój nr 208.

telefon: 84 688 20 68
E-mail: iwilczynski@bilgorajski.pl

Do zadań koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:
•    wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju w celu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.),
•    przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju;
•    monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Biłgoraju w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Do pobrania: Zgłoszenie chęci skorzystania z usług tłumacza migowego

Przewodniczący Rady Powiatu – Marian Kurzyna
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Piotr Majcher
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Jolanta Ważna

Zarząd Powiatu:

firmowe

Radni:
Józef Borowiec
Michał Dec
Jerzy Krasoń
Tomasz Książek
Marcin Kulig
Jarosław Lipiec
Stanisław Andrzej Łagożny
Jan Łebko
Ewa Maciocha
Jan Małysza
Teresa Nowak
Ryszard Papierz
Henryk Paska
Kazimierz Paterak
Mirosław Późniak
Tomasz Rogala
Andrzej Szarlip
Mirosław Tujak
Roman Wardach
Dariusz Wolanin
Jolanta Ważna

Komisja Rewizyjna:
1. Henryk Paska - Przewodniczący
2. Kazimierz Paterak - Wiceprzewodniczący
3. Mirosław Późniak - Sekretarz
4. Marcin Kulig – Członek Komisji
5. Michał Dec - Członek Komisji
6. Józef Borowiec - Członek Komisji
7. Jan Łebko - Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Marcin Kulig - Przewodniczący
2. Roman Wardach - Zastępca Przewodniczącego
3. Teresa Nowak - Członek Komisji
4. Jerzy Krasoń - Członek Komisji
5. Henryk Paska - Członek Komisji

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
1. Stanisław Andrzej Łagożny - Przewodniczący
2. Jan Łebko - Zastępca Przewodniczącego
3. Dariusz Wolanin - Członek Komisji
4. Jarosław Lipiec - Członek Komisji
5. Jan Małysza - Członek Komisji

Komisja Zdrowia, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa:
1. Jolanta Ważna - Przewodnicząca
2. Józef Borowiec - Zastępca Przewodniczącej
3. Roman Wardach - Członek Komisji
4. Piotr Majcher - Członek Komisji
5. Mirosław Tujak - Członek Komisji

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji:
1. Jan Małysza - Przewodniczący
2. Tomasz Książek - Zastępca Przewodniczącego (od 30.09.2020 r.)
3. Ewa Maciocha - Członek Komisji
4. Stanisław Andrzej Łagożny - Członek Komisji
5. Ryszard Papierz - Członek Komisji

Informacje dotyczące Rady Powiatu na stronie BIP >>TUTAJ<<

Komisje Rady Powiatu informacja na BIP >>TUTAJ<<

Uchwały Rady Powiatu kliknij >>TUTAJ<<

Interpelacje i zapytania radnych kliknij >>TUTAJ<<

Nagrania sesji Rady Powiatu kliknij >>TUTAJ<<

Dane dotyczące Zarządu Powiatu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknij >>TUTAJ<<