logoprojekty

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 14.09.2016r. - 15.11.2016r.

Całkowita wartość projektu

1 807 307,12 zł

Wartość wkładu własnego

685 347,13 zł

Wartość dofinansowania

1 121 960,00 zł

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 08.09.2016r. - 6.12.2016r.

Całkowita wartość projektu

2 011 451,39 zł

Wartość wkładu własnego

603 435,42 zł

Wartość dofinansowania

1 408 015,98 zł

Źródło finansowania: Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016r. - 30.11.2016r.

Całkowita wartość projektu

5 152,00 zł

Wartość wkładu własnego

2 152,00 zł

Wartość dofinansowania

3 000,00 zł

Źródło finansowania: Program osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Edycja 2016.

Okres realizacji projektu: 08.2016r. - 10.2016 r.

Całkowita wartość projektu

17 500,00 zł

Wartość wkładu własnego

3 500,00 zł

Wartość dofinansowania

14 000,00 zł

Źródło finansowania: PRGiPID.

Okres realizacji projektu: 20.06.2016r. - 30.09.2016r.

Całkowita wartość projektu

2 948 500,00 zł

Wartość wkładu własnego

1 474 250,00 zł

Wartość dofinansowania

1 474 250,00 zł

Źródło finansowania: PRGiPID.

Okres realizacji projektu: 29.04.2016r. - 30.11.2016r.

Całkowita wartość projektu

5 246 649,24

Wartość wkładu własnego

2 623 325,24

Wartość dofinansowania

2 623 324,00

Źródło finansowania: Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFS.

Okres realizacji projektu: 01.01 - 31.12.2016r.

Całkowita wartość projektu

2 108 701,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

2 108 701,00 zł

Źródło finansowania: RPO WL 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Całkowita wartość projektu

1 246 561,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

1 246 561,00 zł