logoprojekty

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Nadstawnej w Biłgoraju w km 0+480
DOFINANSOWANIE        152 000 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      203 485,19  zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2937L Luchów Górny – Brzyska Wola
DOFINANSOWANIE        183 024 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      258 300  zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2958L Wola Różaniecka – Różaniec
DOFINANSOWANIE        180 652 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      291 957,72  zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DOFINANSOWANIE        1 026 944 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      1 711 574,34  zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DOFINANSOWANIE        3 616 986 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      5 167 124,01  zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2908L Bononia - Wola Radzięcka

DOFINANSOWANIE        2 270 798 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      4 541 597,30  zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni dróg powiatowych:
- nr 2912L Teodorówka – Trzęsiny w km 0+424- 6+129, dł. 5 298 mb;
- nr 2913L Hedwiżyn – Wola Kąteckaw km 2+445 – 7+125, dł. 4 680 mb;
- nr 2915L Wola Kątecka – Czarnystok w km 0+000- 3+254, dł. 3 254 mb

Łączna długość dróg: 13 232 mb.

Etap realizacji projektu:
Realizacja projektu - projekt w toku.

Źródło finansowania, program:
Osi priorytetowej 9 Rynek pracy regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników
Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.

Okres realizacji: 01.07.2021r. - 31.12.2022r.

Całkowita wartość projektu: 3 503 274,44 zł
Wartość dofinansowania: 3 503 274,44 zł
Wartość wkładu własnego: 0,00 zł