logoprojekty

Źródło finansowania: PRGiPID.

Okres realizacji projektu: 20.06.2016r. - 30.09.2016r.

Całkowita wartość projektu

2 948 500,00 zł

Wartość wkładu własnego

1 474 250,00 zł

Wartość dofinansowania

1 474 250,00 zł

Źródło finansowania: PRGiPID.

Okres realizacji projektu: 29.04.2016r. - 30.11.2016r.

Całkowita wartość projektu

5 246 649,24

Wartość wkładu własnego

2 623 325,24

Wartość dofinansowania

2 623 324,00

Źródło finansowania: Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFS.

Okres realizacji projektu: 01.01 - 31.12.2016r.

Całkowita wartość projektu

2 108 701,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

2 108 701,00 zł

Źródło finansowania: RPO WL 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Całkowita wartość projektu

1 246 561,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

1 246 561,00 zł

Źródło finansowania: PFRON

Okres realizacji projektu: 2016r.

Całkowita wartość projektu

342 818,64 zł

Wartość wkładu własnego

173 469,29 zł

Wartość dofinansowania

169 349,35 zł

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Działanie 13.6 -  Infrastruktura szkolnictwa zawodowego i ustawicznego.

Okres realizacji projektu: 5.052016r. do 30.09.2020r.

 Całkowita wartość projektu                3 629 983,76 zł 
 Dofinansowanie z EFRR 2 930 933,89 zł 
 Wkład własny 699 049,87 zł 

egeodezjalogoŹródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 2.1 – Cyfrowe Lubelskie

Okres realizacji projektu: 31.12.2016r. -30.09.2021r.

 Całkowita wartość projektu                187 500 000 zł 
 Dofinansowanie z EFRR 159 375 000 zł 
 Budżet Państwa      15 450 000 zł 
 Wkład własny 12 675 000 zł 

Źródło finansowania: Europejski Funduszu Społeczny realizowany w ramach PO WER Erasmus+

Okres realizacji projektu: 31.12.2015r. - 30.12.2017r.

Całkowita wartość projektu

51 187 464,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

51 187 464,00 zł