Dziś w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, podpisana została umowa z wyłonionym wprzetargu wykonawcą, na przygotowanie koncepcji rewitalizacji toru wyścigowego w Biłgoraju wraz z dostosowaniem i budową infrastruktury towarzyszącej oraz programem funkcjonalno - użytkowym. Przetarg wygrała HIM Grupa Projektowa Robert Młodziński i to z tą firmą podpisana została umowa. Jak podkreślał podczas briefingu prasowego, który odbył się po podpisaniu umowy, starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, sporty motorowe od lat 80. XX wieku są wizytówką Biłgoraja i powiatu biłgorajskiego.

Od 30 sierpnia do 14 września br. grupa 45 uczniów RCEZ w Biłgoraju odbywała staż w greckiej miejscowości Leptokaria. Z zagranicznych praktyk skorzystali młodzi ludzie kształcący się w zawodach technik informatyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych i technik elektryk. W uroczystym podsumowaniu projektu, które odbyło się 6 grudnia br., uczestniczyła kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Biłgoraju Marta Marchewka - Skurzak oraz przedstawiciele lokalnych pracodawców.

Szanowni Państwo, ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 322 z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1. stopnia ALFA-CRP - na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – obowiązujące od dnia 5 grudnia 2021 roku od godz. 23.59 do dnia 10 grudnia 2021 roku do godz. 23.59.

Zarządu Powiatu w Biłgoraju uchwałą z grudnia br. w sprawie zaproszenia do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na zadania planowane do realizacji w 2022 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki, promocji zdrowia oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.

Prezenty, animatorzy dla dzieci, gry i zabawy, zdjęcia w zimowej scenerii, filmy dla dzieci, słodki poczęstunek i wizyta św. Mikołaja. Tak przebiegały w Goraju - wsparte przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi - Mikołajki 2021. Organizatorem wydarzenia była Ochotnicza Straż Pożarna w Goraju i Gminny Ośrodek Kultury oraz Gmina Goraj. W wydarzeniu uczestniczył starosta Andrzej Szarlip.

Na biłgorajskim Autodromie obył się w miniony weekned Mikołajkowy Track Day - Jedziemy dla Kuby Osucha. Wydarzenie miało charakter wolnych treningów jazdy po torze jak również drift i miała wymiar charytatywny. Zbierano środki na leczenie i rehabilitację pochodzącego z Aleksandrowa Kuby Osucha. Była to jedna z ostatnich imprez jakie organizowane będą na Autodromie przed jego gruntowną modernizacją.

Zarządu Powiatu w Biłgoraju uchwałą Nr 209/2021 z grudnia br. ogłosił otwarte konkursy ofert na zadania planowane do realizacji w 2022 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki, promocji zdrowia oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności. Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XXXII/243/2021 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

W I LO im. ONZ w Biłgoraju rozstrzygnięto dziś V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej "Wyraź to w PIXEl-Ach!". Konkursowi patronował starosta biłgorajski Andrzej Szarlip. Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac graficznych od uczniów szkół podstawowych i średnich z całej Polski. Dla laureatów i osób wyróżnionych przygotowano nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. W związku z sytuacją pandemiczną z laureatami i ich opiekunami połączono się on-line.

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, jako współorganizator, serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu biłgorajskiego i gości na uroczystości patriotyczno - religijne związane z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego i śmierci Krzysztofa Gizy, pochodzącego z Tarnogrodu górnika, który został zamordowany podczas pacyfikacji Kopalni "Wujek". Szczegóły znajdą Państwo na plakacie. W tym wyjątkowym dla naszego narodu, grudniowym czasie bądźmy razem!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. Zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie dzieciom pozbawionym możliwości wychowywania się w rodzinie biologicznej odpowiedniej opieki oraz warunków do edukacji i rozwoju. Rodzinę zastępczą mogą tworzyć osoby samotne lub pozostające w związku małżeńskim, które spełniają warunki określone w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Szanowni Państwo, zgodnie z zarządzeniem starosty biłgorajskiego, Andrzeja Szarlipa, piątek 24 grudnia 2021 roku (wigilia) i dzień 7 stycznia 2022 roku (dzień po Uroczystości Objawienia Pańskiego) będą dniami wolnymi od pracy dla pracowników Starosta Powiatowego w Biłgoraju w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 roku i święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku. W związku z powyższym w dniu 24 grudnia 2021 rok i 7 stycznia 2022 roku, urząd będzie nieczynny i nie będzie możliwości dokonania załatwienia spraw urzędowych.

30 października 2021 roku w Warszawie odbyła się gala podsumowująca projekt „Rok Lema” realizowany przez Centralny Dom Technologiczny w Warszawie pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Instytutu Polska Przyszłość im. Stanisława Lema. W ramach projektu organizowane były liczne działania, m. in. debaty, warsztaty oraz konkursy: na mural, plastyczny, literacki i na scenariusz lekcji poświęconej twórczości Stanisława Lema.

W Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się dziś spotkanie przedstawicieli czterech samorządów, odnośnie planowanych zmian w zakresie funkcjonowania obsady karetki Pogotowia Ratunkowego we Frampolu. Omówiono także funkcjonowanie zespołu karetki we Frampolu czy kwestie związane z zabezpieczeniem mieszkańców gminy Frampol, Goraj i Turobin w dostęp do służby Pogotowia Ratunkowego.

Zimowym utrzymaniem objęto drogi powiatowe o łącznej długości około 586 km. Do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2021/2022 przygotowane zostały zapasy mieszanki piaskowo – solnej 3 000 ton i 4 tony soli workowanej. Na bieżący sezon zimowy ZDP w Biłgoraju dysponuje sprzętem zewnętrznym zamówionym w trybie przetargowym oraz własnym. Przy koordynacji akcji zimowego utrzymania dróg dyżury pełnią pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju.

„Wybrane zagadnienia z zakresu montażu ciężkich pokryć dachowych na przykładzie systemu dachowego marki CREATON” to temat szkolenia zorganizowanego  przez Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju dla uczniów kształcących się w zawodzie dekarz. Szkolenie przeprowadzili specjaliści z firmy CREATON. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbyły się 16-18 listopada zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego, wytycznymi MEN i GIS.

25 listopada 2021 uczniowie klas turystycznych oraz inni chętni zainteresowani mieli okazję spotkać się ze znanym podróżnikiem, fotografem i kolekcjonerem Hubertem Budkowskim.
Globtroter ma na swoim koncie m.in podróż dookoła świata. Zaprezentował kolekcję swoich filmów i fotografii. Pan Hubert, zwiedzając najdalsze zakątki świata, zgromadził jedną z najokazalszych kolekcji egzotycznych eksponatów, które zaprezentował podczas swojej prelekcji podróżniczej.

Pary małżeńskie z Biłgoraja świętowały 24 listopada br., jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Na złotych godach, które odbyły się w Biłgorajskim Centrum Kultury, władze powiatu reprezentował Ireneusz Bulicz, kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Marta  Marchewka - Skurzak, reprezentowała starostę biłgorajskiego, na uroczystościach odsłonięcia tablicy poświęconej Józefowi Krzysztofowi Gizie. Uroczystość odbyła się 24 listopada br., w Szkole Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Tarnogrodzie. W grudniu 1981 roku w Katowicach, pochodzący z Tarnogrodu Józef Krzysztof Giza, zginął wraz z ośmioma innymi górnikami podczas pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”.

Pod koniec października 2021r. uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju kształcący się w zawodzie dekarz wyjechali na wycieczkę do Rabki Zdroju. W pierwszym dniu uczniowie  klas dekarskich zwiedzili  zakład produkcyjny blach powlekanych Blachotrapez w Rabce Zdroju. Szkolili się praktycznie i teoretycznie w centrum szkoleniowym. Następnie pod okiem trenerów zgłębiali wiedzę  dotyczącą pokrycia dachowego blachą modułową  „Janosik” i „Tunder”.

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, odbyło się dziś w podzielane na grupy i przy zachowaniu reżimu sanitarnego, szkolenie odnośnie projektu "Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie sposobu korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną". Skierowane było ono do przedstawicieli szkół z terenu powiatu biłgorajskiego. Przygotowane zostało ono i przeprowadzone przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii.

Zatrudnienie na pełny etat, praca administracyjno – biurowa w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca kreatywności i samodzielności. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy to obywatelstwo polskie wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie prawa, ekonomii lub administracji, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz znajomość ustaw o zamówieniach publicznych, o dyscyplinie finansów publicznych, o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, ochrona danych osobowych.

Honorowe krwiodawstwo to zarówno wspaniała idea jak i niezastępowalna metoda leczenia. W Polsce oparte jest na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Człowiek jest jedynym źródłem tego wspaniałego leku. Krew pobierana jest tylko od zdrowych osób po spełnieniu odpowiednich warunków. Z roku na rok obserwuje się wzrastające zapotrzebowanie na krew i jej składniki w związku z postępem medycyny oraz starzeniem się społeczeństwa.

Uprzejmie zapraszamy na XXXIII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godzinie 16:00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

Szanowni Państwo, z przyjemnością prezentujemy Państwu nasz najnowszy projekt. Jest to publiczna platforma do promocji turystyki dostępna pod adresem turystyka.gov.pl Mogą Państwo do niej dołączyć i znaleźć się w ogólnopolskiej bazie sprawdzonych innych obiektów noclegowych. System Rejestrów Publicznych w Turystyce został stworzony przede wszystkim z myślą o osobach, które chcą skorzystać z usług przedsiębiorców turystycznych. Dzięki temu narzędziu, obywatele mają możliwość rzetelnego zweryfikowania czy dany podmiot działa legalnie i posiada wymagany wpis do rejestrów.

Komenda Główna Policji, FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji ostrzegają przed fałszywymi połączeniami telefonicznymi przestępców podszywających się pod banki. W ostatnich miesiącach częstym sposobem dokonywania przestępstw na szkodę klientów banków jest wykorzystanie telefonicznego połączenia głosowego z osobą, która jest przekonywana, że rozmawia z pracownikiem banku lub inną osobą godną zaufania (np. policjantem).

Jeszcze do 30 listopada rodzice i opiekunowie uczniów mogą składać wnioski o świadczenie „Dobry Start 300+” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Większość już to zrobiła. Jak dotąd do uprawnionych z województwa lubelskiego trafiły świadczenia na 227 tysięcy dzieci, na łączną kwotę ponad 68 mln złotych. W skali całego kraju 300 zł na dofinansowanie wyprawki szkolnej otrzymali opiekunowie niemal 4,3 mln uczniów, a suma wypłat sięga prawie 1,3 mld zł. ZUS przekazuje świadczenia bezgotówkowo, na konta bankowe opiekunów.

Dwie nagrody i trzy wyróżnienia honorowe to wspaniały sukces dzieci z pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia, która działa w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju. Tym razem najwyższe laury przyznane zostały w II Ogólnopolskim Konkursie Plastyczny dla Dzieci „Paleta Wyobraźni” 2021. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Paleta Wyobraźni” 2021 został zorganizowany przez Pałac Młodzieży im. A. Kamińskiego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży.

Ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, typu interwencyjnego oraz typu specjalistyczno – terapeutycznego  wraz z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno - administracyjnej i organizacyjnej w okresie od 01 stycznia 2022 roku, do 31 grudnia 2024 roku.

Podkategorie