RCEZ

 • Kolejny sprzęt niezbędny w kształceniu zawodowym trafił do RCEZ

  Warte ponad 9 tys. zł wyposażenie trafiło do pracowni kształcenia zawodowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. Zakup jest finansowany w ramach realizacji przez powiat biłgorajski projektu „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”. Projekt jest realizowany w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe i uzyskał ponad 4,7 mln zł wsparcia finansowego.
 • Program wyrównywania różnic między regionami III Dostosowanie obiektu Centrum Kształcenia Praktycznego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju do potrzeb osób niepełnosprawnych

  Źródło finansowania: PFRON

  Okres realizacji projektu: od 01.05.2020 r

  Całkowita wartość projektu

  328 641,88 zł

  Wartość wkładu własnego

  213 617,22 zł

  Wartość dofinansowania

  115 024,66 zł

 • Programu wyrównywania różnic między regionami III Dostosowanie obiektu Internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju do potrzeb osób niepełnosprawnych

  Źródło finansowania: PFRON.

  Okres realizacji projektu:od 01.05.2020r.

  Całkowita wartość projektu

  85 174,99 zł

  Wartość wkładu własnego

  55 363,74 zł

  Wartość dofinansowania

  29 811,25 zł

 • Proper Relationships: Online and Offline/Relazioni appropriate, online e offline

  Źródło finansowania: Erasmus + Edukacja szkolna (SE) Partnerstwa strategiczne (KA2) Projekty Współpracy szkół: Współpraca szkół (KA229).

  Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. - 31.08.2022 r.

  Całkowita wartość projektu

  25 677,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  25 677,00 zł

 • Szkoły powiatu biłgorajskiego systematycznie doposażone są w nowoczesny sprzęt

  W drugiej połowie lutego br., do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju trafiło nowoczesne wyposażenie, za kwotę blisko 13 tys. zł, niezbędne do kształcenia zawodowego. Zakup jest częścią realizacji wartego ponad 5,2 mln zł projektu pn. „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”. Na realizację projektu, udało się pozyskać  4,7 mln zł, a źródłem finansowania jest RPO WL na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Wkład własny powiatu to nieco ponad 520 tys. zł.
 • Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół średnich powiatu biłgorajskiego

  Samorząd powiatowy, wspólnie ze szkołami średnimi dla których jest organem prowadzącym realizuje w tej chwili warty ponad 5,2 mln zł projekt wsparcia kształcenia zawodowego. Chodzi o współfinansowane z RPO WL działanie pn. "Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego". Jak informuje Jarosław Bury kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
 • Z Eurostażem w przyszłość

  Źródło finansowania: Erasmus+, Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET), Mobilność edukacyjna (KA1) Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry (KA102).

  Okres realizacji projektu:16.09.2019r. - 15.04.2021r.

  Całkowita wartość projektu

  375 131,26 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  375 131,26 zł

  Całkowita wartość projektu wyniosła: 88 090 EURO.

 • Z Eurostażem w przyszłość

  Źródło finansowania: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) - Mobilność edukacyjna (KA1) Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry (KA102).

  Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. - 31.08.2021r.

  Całkowita wartość projektu

  406 517,72 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  406 517,72 zł

 • Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

  Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

  Okres realizacji projektu: 27.04.2020r. - 27.10.2020r.

   Całkowita wartość projektu                100 000 zł 
   Dofinansowanie z EFRR 84 630 zł 
   Budżet Państwa 15 370 zł